Гаранционна поддръжка

Дружеството осигурява специална група за отстраняване на аварии в рамките на срока за гаранционна поддръжка.

Сроковете на гаранциите са различни в зависимост от изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Така съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

 1. 1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
 2. 2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
 3. 3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
 4. 4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години;
 5. 5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
 6. 6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци – 5 години;
 7. 7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години;
 8. 8. за автомагистралите – 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас – 3 години, при основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и улиците – две години, а при основни ремонти – една година;
 9. 9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 години;
 10. 10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство – 10 години; при основен ремонт и рехабилитация – 8 години;
 11. 11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи – 8 години;
 12. 12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи – 8 години.