Градоустройство

Устройствено планиране

В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изясняващи статута и показателите на имота преди комплексното инвестиционно проектиране на конкретната сграда.

Най-често това се налага поради:

 • промяна предназначение на земеделски земи;
 • урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 • изменение и корекции на съществуващ кадастрален план;
 • промяна на застрояването на урегулирани имоти (например искате да строите на калкан със съседа);
 • делба/обединение на урегулирани имоти и др.

За тази цел се изработват различно по вид планове – ПУП (Подробен устройствен план)

Какво е ПУП?

Подробните устройствени планове (ПУП) конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им и конкретното предназначение на всеки поземлен имот. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране.

Подробният устройствен план (ПУП) се създава въз основа на общия градоустройствен план. Когато за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП.

В зависимост от конкретния случай, подробният устройствен план се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, водоснабдяване, канализация, електрификация, от планове за паркоустройство и благоустройство, геоложки проучвания, газоснабдяване, топлоснабдяване, далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него; размери на мрежите и съоръженията в обем, достатъчен за издаване на виза.

Видове подробни устройствени планове /ПУП/:

 • ПУП-ПРЗ - план за регулация и застрояване - план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 • ПУП – ПР - план за регулация - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 • ПУП-ПУР - план за улична регулация - план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 • ПУП- ПЗ - план за застрояване;
 • ПУП – РУП - работен устройствен план - план за застрояване и силуетно оформяне и др.

Изработване или изменение на ПУП

Стъпки:
Процедурата за изработване или изменение на ПУП преминава през два етапа.

1. Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП

Искането за изработване или промяна на действащ подробен устройствен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • документ(и) за собственост;
 • скица на имота;
 • комбинирана скица при условие, че има влязла в сила кадастрална карта;
 • геодезическо заснемане на имота и проект по част геодезия;
 • Заснемане на съществуващата растителност;
 • платена такса;
 • скица-предложение (мотивирано предложение), изясняващо какви са инвестиционните намерения на собственика;
 • техническо задание
 • писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, ако се иска свързано ниско застрояване;
 • предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/ (ако се налага) и др.

В 14-дневен срок от постъпване на заявлението кметът на общината допуска или отказва изработване или промяна на проект за ПУП въз основа на становище на главния архитект.

2. Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП

При положителен отговор за искането за допускане се преминава към изработване на ПУП – окончателен проект. Съгласно указанията на заповедта за допускане на окончателния ПУП се съгласува с посочените в нея държавни институции, електро, ВиК дружества и др. След това проектите отново се внасят в общината за процедиране и одобряване.

Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • документ(и) за собственост;
 • платена такса;
 • проект за ПУП в 3 екземпляра - един оригинал и две копия и цифров модел в CAD формат на графичната част;
 • всички необходими съгласувателни становища, в зависимост от конкретния проект от териториалните администрации и специализираните контролни органи, РИОСВ, експлоатационните дружества - водоснабдяване, канализация, електрификация, както и зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване и други в зависимост от конкретния случай.

Окончателният проект за ПУП се съобщава служебно на заинтересуваните лица - съседи. В двуседмичен срок те могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания, проектът за ПУП се разглежда от общински експертен съвет.

Ако проектът за ПУП се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново с наново течащи срокове.

Заповедта за одобряване на ПУП влиза в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; или от датата на потвърждаването им от съд, чието решение е окончателно.

Когато ПУП е одобрен, собственикът може да предприеме действия за инвестиционно проектиране и строителство в имота.

Цялата процедура е доста тромава и заедно с всичките необходими съгласувателни писма отнема минимум 3 месеца, а често и много повече. Това трябва да се има предвид преди преминаване към проектиране и строителство на конкретната сграда.

ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗУТ предвижда и по-бърза процедура за изработване на ПУП заедно с инвестиционен проект за сградата. Съгласно Чл. 150. От ЗУТ по мотивирано искане на възложителя, кметът на общината може да разреши изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива. Комплексният проект за инвестиционна инициатива съдържа следните самостоятелни съставни части:

 • ПУП, включително РУП, когато такъв е необходим;
 • инвестиционен проект за конкретната сграда

Частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива се одобряват едновременно с издаването на разрешение за строеж.

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите.

Срокът на действие на комплексния проект за инвестиционна инициатива е 2 години от датата на издаване на последния акт - разрешението за строеж, освен ако действието му не бъде спряно от съда или по друга непреодолима причина.

Кои са заинтересовани лица?

Заинтересуваните лица при съгласуването и одобряването на устройствените схеми и планове и техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план. Непосредствено засегнати от предвижданията на подробния устройствен план недвижими имоти са:

 • имотите - предмет на самия план;
 • съседните имоти, когато са включени в свързано застрояване (на калкан);
 • съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;
 • съседните имоти, когато се променя предназначението на имота - предмет на проекта за ПУП;
 • имотите, които попадат в определените с нормативен акт хигиенно-защитни зони, изискващи се за предвиденото по плана застрояване.