Предаване с разрешение за ползване

Издаване на разрешение за ползване

Процедурата е нормативно уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1 от 30.07.2003 г.за номенклатурата и видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Процедурата има за цел създаването на документ – "Разрешение за ползване", чрез което възложителят на завършен законно изграден строеж от първа до трета категория получава правото да го ползва по предназначение съобразно издадените строителни книжа. В зависимост от своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация, строежите са разпределени в шест категории, като в първа категория са строежите с най-висока степен на значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Строежите от четвърта или пета категория се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация, като след фактическото завършване на строежа и приключване на приемните изпитвания, ако такива са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането му в експлоатация. За строежите от шеста категория няма изискване за издаване на разрешение за ползване или удостоверение за ползване, издадено от ДНСК или общината. В случаите, когато разрешението за ползване на строежи се отнася за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението се издава от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.

Термини:

1/ "строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво;

2/ "строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират и реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват;

3/ "заповедната книга на строежа" съдържа следните данни:

· данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;

· данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и т.н.;

· всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

Действия, предхождащи процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежите

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и изискванията за достъпна среда, и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. След съставянето на акта за установяване годността за приемане на строежа, респ. част, етап от него ( Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.) възложителят или надлежно упълномощено от него лице могат да предприемат действия за въвеждане в експлоатация.

Компетентен орган

Молбата за издаване на разрешение за експлоатация трябва да е в писмена форма и се адресира до съответния компетентен орган. Когато разрешението за експлоатация се отнася за строителни обекти от първа, втора и трета категория, искането се адресира до началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или до началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), в зависимост от представените му правомощия от началника на ДНСК. В искането се посочват адрес и телефон за връзка. В случаите, когато разрешението за експлоатация касае специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.

Необходими документи

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория и протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3/2003 г. с предложение за издаване на разрешение за ползване. Държавната приемателна комисия се назначава със заповед на началника на ДНСК или от упълномощено от него лице. За назначаване на комисията възложителят или упълномощено от него лице представят следните документи:

1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;

2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
- разрешение за строеж (акт за узаконяване);
- протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на
достигнатите контролирани нива дъно изкоп, фундаменти, кота нула, кота корниз и било;
- констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.;
- документ от Агенцията по кадастъра за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
- заверена заповедна книга;

3. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;

4. договори с експлоатационните дружества (Електроразпределение, ВиК, БТК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Ход на процедурата

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок от 7 работни дни от постъпване на искането за разрешение за ползване на завършени строителни обекти от първа, втора и трета категория. В заповедта се определя основанието за назначаването на ДПК, председателят и поименният състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване и срокът за приключването й, който не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни. Членовете на комисията имат право да изискват допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите, както и право на свободен достъп до всички части на строежа. ДПК въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя протокол-образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване. Комисията е длъжна да приключи работата си с протокол-образец 16 в срока, за който е назначена. При несъставяне на протокол-образец 16 в определения със заповедта срок, се счита, че е налице отказ за приемане.

Срокове

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол-образец 16 на ДПК:

1. издава разрешение за ползване на строеж;

2. отказва издаването на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа. Издаденото разрешение за ползване се връчва лично на възложителя или упълномощеното от него лице. Екземпляр от разрешението за ползване се съхранява безсрочно в архива на ДНСК заедно с документите по издаването му.

Отказ и обжалване

Разрешението за ползване или постановеният отказ за неговото издаване са индивидуални административни актове, но подлежат на обжалване единствено по съдебен ред пред окръжния съд по местонахождение на недвижимия имот, за София- пред Софийски градски съд, в 14-дневен срок от съобщаването им.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за разрешаване ползването на строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Република България, независимо от източника на финансиране;
2. минималните гаранционни срокове на строежите от първа до пета категория за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Не подлежат на разрешаване на ползване по реда на тази наредба:
1. специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
2. строежите от четвърта и пета категория.


Чл. 2. Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ и протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с предложение за издаване на разрешение за ползване.


Глава втора.
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ


Раздел I.
Искане за разрешение за ползване и назначаване на държавна приемателна комисия

Чл. 3. (1) Искане за издаване на разрешение за ползване се прави от възложителя или от упълномощено от него лице до ДНСК.
(2) Искане по ал. 1 за ползване на етап (част) от строежа може да се прави в случаите, когато:
1. е издадено разрешение за строеж на етапа (частта) от строежа при условията на чл. 152, ал. 2 ЗУТ;
2. са променени инвестиционните намерения или при поява на непреодолими обстоятелства, след издаване на разрешението за строеж; в този случай строителните книжа за етапа (частта) следва да са актуализирани при условията на чл. 152, ал. 2 и чл. 154, ал. 5, изречение първо ЗУТ.


Раздел II.
Назначаване на държавни приемателни комисии

Чл. 4. (1) Държавната приемателна комисия се назначава със заповед на началника на ДНСК или упълномощено от него лице.
(2) За назначаване на комисия възложителят или упълномощено от него лице представя следните документи:
1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;
2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
2.1. разрешение за строеж (акт за узаконяване);
2.2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
2.3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
2.4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
2.5. заверена заповедна книга;
3. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
4. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.


Чл. 5. (1) В състава на комисията се включват:
1. възложителят или упълномощено от него лице;
2. лицето, упражняващо строителен надзор;
3. представители на ДНСК, както и на специализираните контролни органи.
(2) Съставът на ДПК се определя съобразно конкретния строеж от органа, който издава заповедта за назначаването й.


Чл. 6. (1) Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок 7 работни дни от постъпване на искането по чл. 3.
(2) В заповедта се определят основанието за назначаването на ДПК, председателят и поименният състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване и срокът за приключването й, който не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни.
(3) По мотивиран доклад от председателя на ДПК назначаващият орган може да разреши удължаване срока на работа на комисията до 10 календарни дни.


Раздел III.
Работа на Държавната приемателна комисия

Чл. 7. (1) Председателят е длъжен да запознае членовете на ДПК с техните права и задължения на първото заседание. Той организира работата на ДПК.
(2) При възникнал спор между членовете на комисията той се разрешава от председателя, който взема окончателното решение.
(3) Председателят на ДПК организира подписването на протокола обр. 16 за установяване на годността за ползване на строежа от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(4) Председателят може да привлича със своя заповед като експерти и други специалисти извън състава на ДПК с оглед на правилното протичане на нейната работа.
(5) По предложение на председателя на ДПК органът, назначил комисията, може със заповед да изменя или допълва състава й.


Чл. 8. Членовете на ДПК са длъжни:
1. да присъстват на заседанията и да подпишат съставения протокол обр. 16;
2. да изпълняват възложените им от председателя на комисията задачи;
3. да не допускат приемане на строежа при неспазване на изискванията на нормативните актове.


Чл. 9. Членовете на комисията имат право:
1. да изискват допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
2. на свободен достъп до всички части на строежа.


Чл. 10. Председателят на ДПК може да изисква да се направят допълнителни измервания, анализи и вземане на проби.


Чл. 11. Възложителят е длъжен да създаде нормални условия за работа, да поеме всички разходи, вкл. командировъчни, транспортни и др., свързани с провеждането на работата на комисията.


Чл. 12. (1) Лицето, упражняващо строителен надзор, запознава ДПК с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.
(2) Държавната приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя протокол обр. 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване.
(3) Съставеният протокол обр. 16 се прочита на последното заседание на комисията и се подписва от всички членове и нейния председател. За дата на съставения протокол се смята датата на последното заседание.


Чл. 13. (1) Комисията е длъжна да приключи работата си с протокол обр. 16 в срока, за който е назначена.
(2) Комисията установява изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената екзекутивна документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството и в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ.
(3) При несъставяне на протокол обр. 16 в определения със заповедта срок се счита, че е налице отказ за приемане.
(4) При неосигурен от възложителя достъп до строежа за извършване на проверка и оглед комисията прекъсва работата си, като съставя протокол за това. Назначаващият орган прекъсва работата на ДПК със заповед след представяне на протокола. По искане на възложителя по общия ред се назначава нова ДПК.
(5) При извънредни обективни обстоятелства (лоши атмосферни условия, непреодолими сили и др.) комисията има право да прекъсне работата си, като състави протокол за това. Назначаващият орган прекъсва работата на ДПК със заповед след представяне на протокола. След отпадане на причините, наложили прекъсването, по предложение на председателя на ДПК назначаващият орган разрешава продължаването на работата на ДПК и определя срок за приключването й.


Чл. 14. Комисията съставя протокол обр. 16 с решение за отказ за приемане на строежа:
1. когато строежът или части от него са изпълнени със съществени отклонения от издадените строителни книжа;
2. при работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи;
3. при неспазени изисквания за строежа, посочени в чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
4. при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
5. при неизвършени мероприятия, предвидени в част "Вертикална планировка" по одобрения проект;
6. при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване;
7. при незавършени фасади на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;
8. когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано за това лице.


Чл. 15. (1) При несъгласие на член на комисията с констатации или решения, отразени в приемателния протокол обр. 16, той изказва особеното си мнение, което се отразява в протокола, и го представя на председателя в писмена форма не по-късно от три работни дни след последното заседание на комисията.
(2) При наличието на особени мнения председателят на ДПК съставя писмено мотивирано становище по тях, което заедно с особените мнения представлява неразделна част от протокол обр. 16.


Чл. 16. (1) Председателят на ДПК представя подписания протокол обр. 16 на органа, издал заповедта за назначаване на комисията, в срок до 5 работни дни след датата на последното й заседание.
(2) Протокол обр. 16 е основание за издаване на разрешение за ползване на строежа или отказ за издаване на същото.


Глава трета.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ


Чл. 17. (1) Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол обр. 16 на ДПК:
1. издава разрешение за ползване;
2. отказва издаване на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.
(2) Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа.
(3) Издаденото разрешение за ползване се връчва лично на възложителя или упълномощено от него лице.


Чл. 18. (1) Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице отказва издаването на разрешение за ползване:
1. при условията на чл. 14;
2. при съставен протокол обр. 16 с решение за отказ за приемане на строежа;
3. в случаите по чл. 13, ал. 3.
(2) При издадена заповед за отказ от издаване на разрешаване за ползване на строежа възложителят отстранява причините за отказа и прави писмено искане за издаване на разрешение за ползване по реда на чл. 3.


Чл. 19. Екземпляр от разрешението за ползване се съхранява безсрочно в архива на ДНСК заедно с документите по издаването му.


Глава четвърта.
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ


Чл. 20. (1) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба.
(3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).
(4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;
7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;
9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;
10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;
12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години.


Чл. 21. Когато през време на гаранционните срокове след въвеждането в експлоатация (ползване) на строителния обект се появят скрити дефекти на строителния обект, споровете при непостигане на съгласие се решават по съдебен ред.


Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ


Чл. 22. За неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията, произтичащи от тази наредба, лицето, упражняващо строителен надзор, наетите от него по трудово или друго правоотношение специалисти, отговарящи за съответния строеж, както и членовете на ДПК носят административнонаказателна отговорност.


Чл. 23. (1) Членовете на ДПК се наказват по реда на чл. 232, ал. 1, т. 1 или чл. 233 ЗУТ, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, когато:
1. не се явяват без уважителни причини или се явяват нередовно на заседанията на ДПК, отлъчват се от работата й без разрешение на нейния председател или не изпълняват неговите нареждания;
2. не подпишат протокол обр. 16.
(2) Управителят на лицето, упражняващо строителен надзор, и наетите от него по трудово или друго правоотношение специалисти, отговарящи за съответния строеж, се наказват по чл. 233 ЗУТ, ако не подлежат на по-тежки наказания по ЗУТ и други закони, когато:
1. се установи от ДПК или ДНСК несъответствие на изпълнения строеж със съставените актове и протоколи по време на строителството и/или със съставения окончателен доклад, което е от съществено значение за доказване съответствието на строежа с действащите норми и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и за спазване изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
2. в съставения окончателен доклад, актове и протоколи по време на строителството не са отразени:
а) работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
б) неизвършени и незавършени работи;
в) липсата на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.


Чл. 24. По реда на чл. 232, ал. 1, т. 1 или чл. 233 ЗУТ се наказват длъжностните лица, които с действията или бездействията си са довели до отказване приемането на строежа и/или отказване издаване на разрешение за ползване.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "рехабилитация" е строителна дейност, свързана с възстановяване, реконструкция, разширяване или модернизиране на частта от елементите на пътната, транспортната, далекосъобщителната, енергийната, водоснабдителната, канализационната и хидромелиоративната инфраструктура.


§ 2. Възложителят може да бъде представляван от упълномощени от него лица въз основа на нотариално заверено пълномощно или договор с изричен текст за упълномощаване.


§ 3. (1) Окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:
1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план застрояване;
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;
6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;
7. достъпност на строежа, вкл. и за лица с увреждания;
8. енергийна ефективност;
9. годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
(2) В доклада се вписват:
1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 177, ал. 2 и чл. 160, ал. 3 ЗУТ и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).


§ 5. (1) Започнатите производства до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) по издаване на разрешение за ползване или назначаване на държавни приемателни комисии за строежите от първа до пета категория се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство се счита денят на подаване в ДНСК на писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице за назначаване на ДПК или издаване на разрешение за ползване.


§ 6. Наредбата не се прилага за заварени строежи, завършени до 9.IV.1993 г., които не са били приети по установения ред до 9.IV.1993 г.


§ 7. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

НАРЕДБА № 1

от 30 юли 2003 г.

за номенклатурата на видовете строежи

(Обн., ДВ, бр.72 от2003г.; изм. и доп., бр. 23 от 2011 г.и бр. 98 от 2012 г.)

Чл. 1. С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) граждански летища и летателни площадки, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;

6. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.);

7. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.

(2) Видовете строежи от първа категория, буква „б”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV;

2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;

3. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или доавтоматични газоразпределителни станции (АГРС);

4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) пречиствателни станции за питейни води.

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)Видовете строежи от първа категория, буква „в”, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган,са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални службина Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и на областни управления „Пожарна безопасност и защита на населението”;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) колективни средства за защита – скривалища;

3. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.);

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.

(4) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „г”, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, са:

1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;

б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес;

в) пожароопасни вещества и материали;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ, системи от бутилки и тръбна инсталация за природeн газ;

е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;

ж) наркотични вещества;

з) радиоактивни вещества и материали;

2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;

3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.

(5) Видовете строежи от първа категория, буква „д” - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:

1. (изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;

2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.

(6) Видовете строежи от първа категория, буква „е” - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.

(7) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „ж”, са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.

(8) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)Видовете строежи от първа категория, буква „з”, са сградите и съоръженията на атомни централи,електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.

(9) Видовете строежи от първа категория, буква „и”, са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.

(10) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „к” са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост.

(11) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)Видовете строежи от първа категория, буква „л”, са други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерски съвет.

(12) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква „м”, са недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение”, както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, определени по реда на Закона за културното наследство.

(13) (Досегашна ал. 12; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)Класификаторът на строежите по ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2 е даден в приложение № 1.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.)Строежи от първа категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 2, ал. 1 до ал. 12 включително.

Чл. 4. (1) Видовете строежи от втора категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)пътища III клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към нея - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.

(2) Видовете строежи от втора категория, буква „б”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) електропроводи 110 kV, електрически подстанции, трансформатори 16 МVA и над 16 МVA;

2. главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)пречиствателни станции заотпадъчни води;

5. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани териториис диаметър на тръбата над 219 мм;

6. разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла);

7. (отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.).

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

(4) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „г”, са съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени) и за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран.

(5) Видовете строежи от втора категория, буква „д”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения за болнична помощ –болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

3. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м.

(6) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.)Видовете строежи от втора категория, буква „е”, са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места включително и съоръженията към тях.

(7) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „ж”, са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MWвключително.

(8) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

(9) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от втора категория, буква „к” са сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им.

Чл. 5. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от втора категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 4, ал. 1 до ал. 9включително.

Чл. 6. (1) Видовете строежи от трета категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) общински пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, кръстовища и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) съоръжения за пътища и улици от първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и др.

(2) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „б” - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са:

1. трамвайни и тролейбусни линии и съоръженията към тях, вкл. депа и автобази;

2. кабинкови и открити въжени линии и съоръженията към тях;

3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове;

4. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.);

5. (изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) хидромелиоративни съоръжения - напоителни и отводнителни канали и др.;

6. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) електропроводи до 35 kV включително и трансформатори до 16 МVA;

7. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) топлоснабдителни (разпределитeлни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, вкл. отклонения от магистрални проводи с диаметър на тръбата до 219 мм включително;

8. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

9. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

10. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води.

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „в” - жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включителноза посетители, са:

1. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с капацитет над 100 паркоместа;

2. жилищни сгради с високо застрояване;

3. смесени сгради с високо застрояване;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200до 1000 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;

6. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

(4) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „г”, са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 100 до 200 работни меставключително, както и съоръженията към тях.

(5) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „д”, са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MWвключително, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ.

(6) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „е”, са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ над 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни и културни дейности.

(7) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от трета категория, буква „з”, са електронни съобщителни мрежи или части от тях и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции, радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и електронните мрежи, свързващи общинските и/или областните центрове.

Чл. 7. (1) (Досегашен текст на чл. 7; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от трета категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 6, ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.; отм., бр. 98 от 2012 г.)

Чл. 8. (1) Видовете строежи от четвърта категория, буква „а”, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.

(2) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)Видовете строежи от четвърта категория, буква „б” - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) жилищни сгради със средно застрояване;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) смесени сгради със средно застрояване;

3. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;

5. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;

6. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50до 100 паркоместа включително;

7. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.

(3) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „в”, са производствените сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места включителнои съоръженията към тях.

(4) (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „г”, са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности.

(5) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от четвърта категория, буква „ж”, саелектронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

(6) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Видове строежи от четвърта категория, буква „е” са недвижими културни ценности с категория „местно значение”, определени по реда на Закона за културното наследство.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) (1)(Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от четвърта категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 8, ал. 1 -6 включително.

(2)(Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията.

Чл. 10. (1) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „а” - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители, са:

1. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) жилищни сгради с ниско застрояване;

2. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) смесени сгради с ниско застрояване;

3. вилни сгради;

4. (изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; доп., бр. 98 от 2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. (доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместавключително;

6. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) площадки за игра, разположени на открито;

7. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг;

8. (нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки;

9. (нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители.

(2) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „б”, са производствените и складовите сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включителнои съоръженията към тях.

(3) Видовете строежи от пета категория, буква „в”, са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория.

(4) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква „д”, са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

(5) (Нова, ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Строежи от пета категория, буква „е” са недвижими културни ценности с „ансамблово значение” и „за сведение”, определени по реда на Закона за културното наследство.

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и бр. 98 от 2012 г.) Строежи от пета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 10, ал. 1 до ал. 5включително.

Чл. 12. Строежи от шеста категория са строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 ЗУТ.

Чл. 13. (1) (Досегашен текст на чл. 13, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато строежи или части от тях попадат по един критерий в определена категория, а по друг - в по-висока, те се категоризират в по-високата категория.

(2) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатни станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от категорията на съответния строеж.

(3) (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато за присъединяване на нов строеж е необходимо изграждане на трафопост за собствени стопански нужди, както и при сгради с вграден трафопост, категорията на строежа се определя съгласно ал. 1.

Чл. 14. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Когато за строежи или части от тях категоризацията се извършва по критерия „брой (места) посетители или работни места”, категорията се определя в зависимост от максималния брой на посетителите или работните места, определен в инвестиционния проект, при спазване изискванията на чл. 36 от Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.).

Чл. 15. (Нов, ДВ, бр. 23 от 2010 г.) Категорията на колективните средства за защита - противорадиационни укрития, се определя от категорията на строежа, в който се намират.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) „Производствени сгради”са сградите за: производство в строителната промишленост, енергетиката, химични и фармацевтични производства, металургични производства, машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи производства, дървообработващи производства, текстилни производства, производства за преработка на животински и растителни продукти, производство на хранителни продукти и вкусови вещества, за добив и преработване на руда, въглища, нерудни изкопаеми, нефт и газ (включително временните строежи по чл. 54, ал. 6 ЗУТ за търсене, проучване или добив на подземни богатства); автобази със сервиз за обслужване; сгради за селскостопански дейности – животновъдни сгради, оранжерии и други обекти, свързани с тях.

2. (Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

3. (Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

§ 2. При проектиране и изпълнение на нови сгради за обществено обслужване, разположени на територията на производственото предприятие, както и при преустройствата, реконструкциите и основните им ремонти, същите се категоризират съгласно новия проектен капацитет.

§ 3. Строежите, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, не са предмет на тази наредба.

Заключителни разпоредби

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Преходни и заключителни разпоредби

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за

номенклатурата на видовете строежи

(ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

§ 17. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.

§ 18. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник”.

Заключителна разпоредба

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за

номенклатурата на видовете строежи

(ДВ, бр. 98 от 2012 г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.


Приложение № 1

към чл. 2, ал. 12

Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2

1. Производства за получаване, обработка, складиране и употреба на радиоактивни вещества и материали

2. Производства на свързания азот и азотни торове, свързани с отделянето на азотни окиси, азотна киселина, амониева, калиева, натриева, калциева селитра, амоняк, карбамид и др.

3. Химична преработка на каменни въглища, коксуване, разделяне на продуктите

4. Производство на флуорни съединения, флуороводородна киселина, флуор и соли на флуора

5. Производство на серовъглерод

6. Производство на хлор и натриева основа

7. Производство на хлорорганични съединения, винилхлорид, поливинилхлорид, дихлоретан, епихлорхидрин, хлоропренов каучук и др.

8. Производство на епоксидни смоли

9. Производство на изкуствени влакна и целофан

10. Преработка на нефт и нефтопродукти

11. Производство на сярна киселина, олеум и серни окиси

12. Производство на суперфосфат

13. Производство на целулоза и полуцелулоза

14. Производство и преработка на горими газове, природен и нефтен газ, компресорни станции и др. съоръжения на преносни и разпределителни газопроводи

15. Производство на препарати за растителна защита

16. Производство на пикринова и фосфорна киселина

17. Производство на битум, катран, гудрон, полугудрон и други продукти от отпадъците при дестилацията на каменни въглища, нефт и дървесна смола

18. Производство на алуминиев сулфат

19. Производство на хромови и оловни минерални пигменти, оловна глеч, миниум, фрита, хромов анхидрид и соли на хромовата киселина

20. Производство на полупродукти за синтез на багрила за бояджийската промишленост, анилин, нитробензол, нитроанилин, хлорбензол, нитрохлорбензол, фенол, бета-нафтол, хаш-киселина, пери-киселина, фталов анхидрид, антрахинон и др.

21. Производство на сажди и газосиликати

22. Производство на метанол от природен газ

23. Производство на калцинирана сода

24. Производства, свързани с отделянето на арсен и неорганичните му съединения

25. Производства, свързани с отделянето на циановодород и неговите производни

26. Производство на калциев карбид

27. Производство на ацетилен от калциев карбид или въглеводородни газове

28. Производство на троен суперфосфат и натриев триполифосфат

29. Преработка на горливи шисти

30. Производство на солна киселина

31. Производство на аминоенантова киселина

32. Производство на ацеталдехид и алкилбензоли

33. Производство на диметилтерефталат

34. Производство на катализатори

35. Производство на жълт и червен фосфор

36. Производство на бром и железен бромид

37. Производство на серни органични бои

38. Производство на натриев нитрит, хидразинсулфат, тионилхлорид, амониев карбонат и амониев бикарбонат

39. Производство на диметилформамид

40. Преработка на торф

41. Производство на продукти и полупродукти за синтетични полимерни материали и за органичен синтез, метилметакрилат, ацетонцианхидрин, диметилтерефталат, капролактам и др.

42. Производство на синтетични лекарствени препарати

43. Производство на порофори

44. Производство на азбестосъдържащи изделия

45. Производство и преработка на естествени смоли, техните остатъци, каменовъглена смола, колофон и др.

46. Производство на фуражни дрожди и фурфурол от растителни отпадъци

47. Производство на катран и течни продукти чрез суха дестилация на дървесина, метанол, оцетна киселина, терпентинови масла, ацетон, креозот и др.

48. Производство на бензол

49. Производство на синтетичен глицерин

50. Производство на синтетичен каучук

51. Производство на амонячна вода, складове за амонячна вода и изграждане на складове за амоняк

52. Производство на лепила на смолиста основа с органични разтворители

53. Производство на фенолалдехидни и други синтетични смоли

54. Производство на синтетични влакна, полиамидни, полиестерни, полипропиленови, полиакрилнитрилни, поливинилхлоридни, капрон, найлон, видлон и др.

55. Производство на полиетилен и полипропилен

56. Производство на синтетичен камфор

57. Производство на толуол, ксилоли, нафтоли, крезоли, антрацен, фенантрен, акридин, карбазол

58. Производство на органични реактиви

59. Производство на биологично активни препарати (ваксини, ензими и др.)

60. Производство на пластмаси от целулозни естери

61. Производство на бариев хлорид с използване на сероводород

62. Производство на технически мазнини (с получаване на водород по неелектролизен начин)

63. Производство на ултрамарин

64. Производство на корунд

65. Производство на изкуствени кожи с прилагане на летливи органични разтворители

66. Производство на естери

67. Производство на амонячна вода и изграждане на складове за амоняк

68. Производство на продукти на органичния синтез: спирт, етилов етер и др.

69. Производство на индиго (боя) от всички класове на азотолите и на азоамините

70. Производство на фармацевтични препарати чрез биологичен синтез, антибиотици, витамин С, сорбит и препарати за селското стопанство

71. Производство на мастни синтетични киселини

72. Производство на никотин

73. Производство на електроизолационни лакове

74. Производство на гума и регенерация на гума и каучук

75. Вулканизация на гуми с прилагане на серовъглерод

76. Производство на пресови и намотъчни изделия от хартия и тъкани, импрегнирани с фенолалдехидни смоли

77. Производство на ебонит

78. Производство на полистирол и съполимерите на стирола

79. Производство на различни видове хартия и картон от полуфабрикати, готова целулоза, стари парцали и др.

80. Производство на минерални соли с изключение на солите на арсена, хрома и фосфора и комплексна ускоряваща добавка за свръхбързо втвърдяващ се цимент

81. Производство на пластмаси, карболит, целулоид, бакелит и др.

82. Производство на прахообразни перилни препарати

83. Производство на нейоногенни повърхностно-активни вещества

84. Производство на въгленови изделия за електропромишлеността

85. Производство на сода каустик по метода на Левинг и по варовия метод

86. Производство на силициево-органични лакове, смоли и течности

87. Производство на оцетна киселина

88. Преработка на флуоропласти

89. Производство на безир и лакове

90. Производство на пластификатори

91. Производство на мазнини по контактен способ

92. Производство на изкуствени кожи на базата на поливинилхлоридни и други смоли без използване на летливи органични разтворители

93. Производство на изделия от поливинилхлорид: винипласт, пластификат, микропорести сепаратори

94. Производство на изделия от пенополиуретан

95. Производство на стъклопласти на базата на епоксидни и ненаситени полиестерни смоли

96. Производство на химикали чрез смесване с топлинна обработка

97. Производство на стиропор

98. Производство на минерални естествени бои (креда, охра и др.)

99. Производство на аминопласти (галалит и други белтъчни пластмаси)

100. Производство на глицерин чрез хидролиза на мазнини

101. Производство на антифриз

102. Производство на органопрепарати, развъждане бактерии за препарати за третиране на семена и фитохимични производства

103. Производство на сол, смилане и брикетиране на сол

104. Производство на натриев хипохлорит (белина)

105. Производство на захарин и ванилин

106. Производство на дъбилни екстракти

107. Производство на кибрит

108. Производство на алкалоиди и галенови препарати

109. Производство на фенолформалдехидни карбамиди и меламинформалдехидни, силициевоорганични и др.

110. Производство на изделия от пластмаси по различен начин: пресоване, щамповане, леене под налягане, екструзия, вакуумформоване и др.)

111. Производство на фармацевтични калиеви соли (хлориди, карбонати и сулфати); дестилация на етеричномаслени продукти, производство на козметични продукти и парфюми

112. Производство на неорганични реактиви (без употреба на хлор), водоразтворими смазки, миещи средства и композиции в машиностроенето в затворени инсталации

113. Производство на въгледвуокис и сух лед

114. Производство на фотохимични изделия (фотоленти, фотографска хартия)

115. Производство на кислород, азот и инертни газове чрез разделяне на атмосферен въздух

116. Производство на мушама и рубероид

117. Производства на алабастър

118. Производство и изгаряне на автоклавирани кости за костен порцелан

119. Консервиране на дървесина посредством импрегнация с вещества, отделящи миризма и отрови

120. Производство на дървесновлакнести плоскости (плочи) дърволит, корк и коркови изделия

121. Производство на хвоен екстракт, хлорофило-каротинови пасти и хвойно-витаминни брашна

122. Импрегнация и обработване на тъкани с химични вещества

123. Импрегниране и обработване на тъкани (дерматин, гранитол и др.) с химични вещества, с изключение на серовъглерод

124. Производство на коприна

125. Апретурно-бояджийски цехове и избелване с готови хлорни препарати

126. Преработване на трупове на умрели животни, риби, части от тях и други животински отпадъци (екарисажи)

127. Изгаряне и смилане на неавтоклавирани кости

128. Производство на туткал от остатъци от кожа, кости и други животински отпадъци

129. Производство на технически и висококачествен желатин от кости, сухожилия, остатъци от кожи и други животински отпадъци при съхраняването им в складове

130. Производство на технически мазнини

131. Производство на желатин (висококачествен) от пресни суровини при съхранение в специално устроени складове с хладилници

132. Производство на лакирани кожи

133. Производство на албумин

134. Производство на растителни масла

135. Производство на захар

136. Производство на нишесте

137. Производство и бутилиране на спиртни напитки с ферментация и дестилация

138. Мелници и складове, вкл. хладилници и силози за съхранение на зърнени храни

139. Инсталации за обезпрашаване на отпадъчна хартия с ефективно прахоулавяне

140. Закрити складове за химични препарати за растителна защита, минерални торове и др.

141. Инсталации за получаване на биогаз

142. Крематориуми

143. Хлораторни станции

144. Бензиностанции, нафтораздавателни пунктове, газостанции и пунктове за пълнене с газ

145. Фабрики за производство (пакетиране) на цигари с ферментирали тютюни


Приложение № 2

към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и

ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10,

ал. 1, т. 4

(Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г. и

бр. 98 от 2012 г.)

Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради

(Изм. на загл., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

1. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за образование и наука са: детски градини, училища и обслужващи звена по Закона за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките.

2. (Изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и ветеринарната медицина са:

а) лечебни заведения за болнична помощ –болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

б) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;

в) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;

г) ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;

д) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки.

3. (Нова, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете обекти за обществено обслужване в областта на социалните услуги са сградите и самостоятелните обекти в сгради за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции по реда на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане.*

*Забележка. Социалните услуги – резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют), се предоставят в жилища и се категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни обекти (жилища).

4. (Досегашна т. 3; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата са: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.

5. (Досегашна т. 4; доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове.

6. (Досегашна т. 5, ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за административно обслужване са: административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.

7. (Досегашна т. 6; изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2011 г.; изм., бр. 98 от 2012 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта са: търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия,панаирни палати, сгради за битови услуги, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие.

8. (Досегашна т. 7; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения са: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи.

9. (Досегашна т. 8; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Сгради и съоръжения за спорт са всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

10. (Досегашна т. 9; изм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.) Видовете озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение са: паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения, атракционни паркове, аквапаркове, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти и открити обекти за спортни и културни дейности.

Приложение № 3

към чл. 14, ал. 2

(Отм., ДВ, бр. 23 от 2011 г.)

НАРЕДБА № 3

от 31 юли 2003 г.

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(Обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г.

и бр. 98 от 2012 г.)

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

(2) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) С актовете и протоколите по ал. 1 участниците в строителството (съгласно част трета, глава девета, раздел II от Закона за устройство на територията (ЗУТ) се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ.

(3) Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.

(4) Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

Чл. 2. (1) Предмет на наредбата са образците за съставяне на актове и протоколи по чл. 1, ал. 1 и съгласно ЗУТ.

(2) Задължителни са образците за съставяне на актове и протоколи съобразно категорията на строежите по чл. 137, ал. 1 ЗУТ, както следва:

1. (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) за строежите от първа до трета категория - образци № 2, (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17;

2. (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) за строежите от четвърта и пета категория - образци № 2, (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15;

3. (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) за строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел II на образец № 2.

(3) Непосочените в ал. 2 образци се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.

(4) (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3.

(5) Не са предмет на наредбата техническите предписания и решения (технологии) за изпълнение на строителните и монтажните работи.

Чл. 3. (1) (Досегашен текст на чл. 3; доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Актовете и протоколите по чл. 1, ал. 1 се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и в тази наредба.

(2) (Нова, ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Заверката по ал. 1 се извършва, преди разрешението за строеж да се връчи на възложителя. Разрешението за строеж влиза в сила:

1. след изтичане на срока по чл. 149, ал. 3 ЗУТ за обжалване от заинтересуваните лица, ако не е обжалвано;

2. след изтичане на срока по чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 149, ал. 5 ЗУТ за служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, ако не е издадена заповед за отмяната му;

3. от датата на потвърждаването му от органа по чл. 216, ал. 5 ЗУТ, при липса на последващо обжалване по съдебен ред, а при обжалване - от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването му.

Чл. 4. (1) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(2) Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 2 ЗУТ в присъствието на определените с тази наредба лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.

(3) За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.

(4) (Доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от тази наредба, които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.

(5) (Нова, ДВ, бр. 29 от 2006 г.) За строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.

Чл. 5. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно тази наредба.

(2) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересуваните страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.

(3) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

(4) Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.

(5) Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката независимо от обстоятелствата по ал. 3 и 4.

(6) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

(7) (Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”. При спорове:

1. решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

2. отмяна на техническо решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок;

3. между участници в строителството на строежи от пета категория, за които не се изисква строителен надзор, същите се решават от регионалната дирекция за национален строителен контрол; началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.

Чл. 6. (1) За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.

(2) Нарушенията по тази наредба се установяват с протоколи и актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.

Г л а в а в т о р а

ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ

Чл. 7. (1) (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.

(2) Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.

(3) Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството, както следва:

1. (доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория;

2. (изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.) протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а):

а) раздел I „Откриване на строителната площадка” се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ;

б) раздел II „Определяне на строителна линия и ниво на строежа” се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;

в) (доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) раздел III „Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива” се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя и проектантите по съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част „Конструктивна”; заверките на останалите контролирани нива се извършват в присъствието на проектантите по част „Конструктивна”, част „Архитектура” и съответната проектна част в случаите на строеж, представляващ техническа инфраструктура; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

3. (изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3) - съставя се от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа

4. (изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) заповедна книга на строежа (приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страницаот лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2 (2а), а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал); в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; заповедната книга на строежа съдържа:

а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;

б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;

в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;

5. акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (приложение № 5) - съставя се от строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта;

6. акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (приложение № 6) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части „Конструктивна” и „Инженерна геология и хидрогеология” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог); в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

7. (доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част „Конструктивна” и технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител - за строежите от пета категория; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за заваръчните работи;

8. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (приложение № 8) - съставя се от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните физически лица по части „Геодезия” и „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор; със съставянето на този акт, съдържащ точните описания на извършените строителни и монтажни работи и съответствието (отклоненията, когато са в рамките на допустимите) с проекта, се предават изпълнените фундаменти и други на изпълнителя на монтажните работи за извършване на монтажа на съответните конструкции, машини и съоръжения;

9. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (приложение № 9) - съставя се от възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното физическо лице по част „Технологична” или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор;

10. акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна” при спиране на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;

11. акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, след отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР;

12. (доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя, проектантите по съответната част и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

13. акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (приложение № 13) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им;

14. (изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) акт за приемане на конструкцията (приложение № 14) - съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част „Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ;

15. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически провоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

а) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

в) (изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;

16. протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;

17. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17) - съставя се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и съдържа:

а) резултатите от извършена 72-часова проба при експлоатационни условия на монтираните машини, съоръжения, апаратури, инсталации и др. за доказване на техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.;

б) данните за приетия режим на работно време, технологичните особености на процесите, машините, съоръженията, апаратурата, инсталациите и др., в съответствие с изготвените за целта програми и сключените договори;

в) доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.

Чл. 8. (1) При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му действително изпълнените строителни и монтажни работи своевременно се отразяват върху копие от одобрения (съгласуван) проект. След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, от строителя или от лице, определено от възложителя.

(2) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, и от лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор.

(3) Екзекутивната документация се предава от възложителя на съответната администрация, издала строителните книжа, която удостоверява представянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали.

(4) Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

Чл. 9. При изпълнението на строежите се съставят и всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в тази наредба.

Чл. 10. (1) Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр.

(2) Оригиналът на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво се съхранява безсрочно от администрацията, издала разрешението за строеж. Препис от протокола се съхранява от възложителя или от лицето, упражняващо строителен надзор, като екземпляр от него се съхранява на строителната площадка за проверка.

Допълнителна разпоредба

§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:

1. „Скрити работи” са всички видове СМР, които подлежат на закриване при изпълнението на технологично следващите ги СМР и техните количества, качество и точност не могат да бъдат определени след закриването им.

2. (Изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) „Временно строителство” са всички сгради, съоръжения, инсталации и пътища, определени в плана за безопасност и здраве, които са специално построени или приспособени чрез реконструкция и ремонти за нуждите на строителството през времетраенето му и които се премахват преди приемане на строежа.

3. „Изпълнител на монтажни работи” е юридическо или физическо лице със съответната лицензия, изискваща се съгласно действащата нормативна уредба (когато такава се изисква), с което възложителят или строителят е сключил договор за изпълнение на монтажни работи. Юридическото или физическото лице може да се представлява от упълномощен от него и технически правоспособен представител.

4. „Доставчик на машини и съоръжения” е всеки търговец по смисъла на Търговския закон - юридическо или физическо лице, с което възложителят е сключил договор за доставяне на машините и съоръженията за обекта. Юридическото или физическото лице може да се представлява от упълномощен от него и технически правоспособен представител.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 169, ал. 3 и § 18, ал. 1 ЗУТ.

§ 3. (1) Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

(2) Органите на Дирекцията за национален строителен контрол контролират действия и бездействия на длъжностните лица в общините (районите), на строителния надзор и на участниците в строителството по спазването на наредбата.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 55 от 2001 г.).

§ 5. Наредбата се прилага за всички строежи от първа до пета категория включително.

Заключителна разпоредба

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(ДВ, бр. 98 от 2012 г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.


Приложение № 1

към чл. 7, ал. 3, т. 1

(Доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

(Образец 1)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ..........................................................................................

ПРОТОКОЛ

за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение

за строеж за изпълнение на конкретния строеж

Днес, ............ г., долуподписаните представители на:

1. Възложителя ........................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

2. Строителя .............................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

3. Проектанта ...........................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

4. Консултанта (строителен надзор) .....................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

извършихме предаване и приемане на одобрения проект на строеж, състоящ се от:

1. Архитектурна част (бр. комплекти) ...................................................................................

2. Конструктивна част (бр. комплекти) .................................................................................

3. Проектни части на инсталациите (бр. комплекти) ..........................................................

…………………………………………………………………………………………………

4. Част „Топлотехническа ефективност” (бр. комплекти) ...................................................

5. Други .....................................................................................................................................

(описват се другите проектни части и бр. комплекти)

и на Разрешение за строеж № .......................... от ............................................. г., издадено от ................................................................................................................................

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

Забележка ......................................................

........................

Съставили:

1. .........................

2. .....................

( )

( )

3. .........................

4. .....................

( )

( )

Приложение № 2

към чл. 7, ал. 3, т. 2

(Изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г.

и бр. 29 от 2006 г.;

доп., бр. 98 от 2012 г.)

(Образец 2)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ..................................................................................................................

Възложител: .............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ..........................................................................................

Технически ръководител: .......................................................................................................

Строител: .................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ

за откриване на строителна площадка

и определяне на строителна линия и ниво на строежа

І. Откриване на строителната площадка:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: .....................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ...........................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ ...................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам:

1. Налице са следните разрешения и документи:

1.1. Разрешение за строеж № ........ от ....................... г., издадено от .................................

................................................................................................................................................................................,

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

1.2. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно) .........................

(№/дата, издадено от ...)

1.3. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване: .........................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.4. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с височина ........ м, разположена по страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия съгласно скица № .................... от ........................ г., издадена от ............…..............................................................................................................

1.5. За извозване на хумус: .....................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.6. За извозване на земни маси: ............................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.7. За извозване на строителни отпадъци: ..........................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.8. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.: .....................................

(№/дата, издадено от ...)

2. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура са:

2.1. За временен водопровод: ...................................., съгласно ..........................................

2.2. За временна канализация: ...................................., съгласно .........................................

2.3. За временно ел. захранване: .................................., съгласно ........................................

2.4. .............................................................................................................................................

3. Описание на строителната площадка:

(окомерна скица на площадката)

3.1. ............….............................................................................................................................

(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)

3.2. .............................................................................................................................................

(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

3.3. .............................................................................................................................................

(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване;

на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

3.4. .............................................................................................................................................

(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)

3.5. .............................................................................................................................................

(други)

4. Състоянието на околното пространство е: .......................................................................

....................................................................................................................................................

(описва се състоянието - поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)

5. Предвидени мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: ..............................................................................................

(описват се)

Забележка при съставяне на раздел І: ...................................................................................

Съставил:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. ......................

( ) ( ) ( )

ІІ. Определяне на строителна линия и ниво на строежа:

Днес, .......................... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: .....................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ....................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност),

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа в поземлен имот № ................ в квартал № ........... по подробен устройствен план на гр.(с) .........................., община (район) ......................, местност ........................., одобрен със Заповед № ................./................. г., както следва:

1. Окомерна скица:

окомерна скица с означение на регулационните и нивелетните репери, с нанесени разстояния от новия строеж до регулационните линии (границите на имота), респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване (строителни линии)

2. Основни репери:

2.1. Регулационен репер № ............. с координати .................., кота .............. м

2.2. Нивелетен репер № ............................................. с кота ........... м

3. Нива на строежа по одобрения проект:

3.1. Кота изкоп ................................................ м

3.2. Кота цокъл ................................................ м

3.3. Кота корниз (стреха) ................................ м

3.4. Кота било .................................................. м

Забележка при съставяне на раздел ІІ: ..................................................................................

Съставил:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. .................. Д. ......................

( ) ( ) ( ) ( )

IIІ. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива

1. Резултати от проверките:

1.1. Проверка при ниво изкоп, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В присъствието на:

Б. Инженер-геолог .................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Проектанта по част „Конструктивна”: ............................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво изкоп с проектна кота(проектни коти) ............................ установих, че при изпълнението на изкопните работи са достигнати нива, както следва: .................................................................................................................,

и че разкритата земна основа отговаря (не отговаря) на предвидената по проект и на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки за укрепване на изкопа и за обезопасяване на строителната площадка са изпълнени (не са изпълнени) по оси ....................................................................................................................................................

Следователно изпълнените строителни и монтажни работи:

а) отговарят на предвидените по проект и издадените други строителни книжа;

б) не отговарят на одобрения проект и на издадените други строителни книжа, което е съществено (несъществено) отклонение .............................................................................. ....…...........................................................................................................................................,

(описват се отклоненията, в т.ч. изпълненото вотклонение или неизпълненото укрепване)

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи......…................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. .................. Д. ......................

( ) ( ) ( ) ( )

1.2. Проверка при ниво цокъл, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител ........................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: ...........................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор .........................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво цокъл с проектна кота (проектни коти) ..........................................., установих, че при изпълнението на СМР до ниво цокъл определените строителни линии и нива:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ..................................................................................................................................................;

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване с тези при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

б) не отговарят на одобрения проект, като отклонения са констатирани при: ................. ...................................................................................................................................................,

(описват се отклоненията на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до регулационните линии, респективно до сгради и постройки в поземления имот и до такива в съседните имоти, при намалени отстояния, както и на размерите в план на предвиденото застрояване, с тези, при определяне на строителната линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ....................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи ...........….............................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Г. Проектанти по части „Архитектура” и „Конструкции”

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. ..................

( ) ( )

Г. 1. …………….

(……………..)

2. …………….

( )

1.3. Проверка при ниво корниз (стреха), кота (коти) ........

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво корниз (стреха) с проектна кота (проектни коти) .................................... установих, че при изпълнението на СМР до ниво корниз (стреха) същите:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ....................................................................................................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация и размери)

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива: .........................................................................................................,

(описват се подробно констатираните отклонения)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ....................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи..............….....................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Г. Проектанти по част „Архитектура”

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. ..................

( ) ( )

Г. 1. ………………..

(…………………)

2. ………………..

(…………………)

1.4. Проверка при ниво било, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор .........................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво било с проектна кота (проектни коти) ................... ....................................................................................................................................................

установих, че при изпълнението на СМР до ниво било същите:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ....................................................................................................................................................

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива, конфигурация, наклони и размери в план по нива на строежа спрямо одобрения проект)

б) не отговарят на одобрения проект и др. строителни книжа, като отклонения са констатирани при нива: ........................................................................................................,

(описват се подробно констатираните отклонения)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ....................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи .....................................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Г. Проектанти по част „Архитектура”

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. ..................

( ) ( )

Г. 1. ……………

(……………)

2. ……………

(……………..)

Забележки:

1. Всички описани по-горе документи са неразделна част от настоящия протокол. Копия от документите се прилагат към протокола.

2. В тридневен срок след съставяне на раздел ІІ от този протокол лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, задължително заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат. Когато разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно в тридневен срок от съставянето на раздел ІІ от този протокол да представи в ДНСК заповедната книга на строежа за заверка.

3. За строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 от ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти, се съставя само раздел ІІ от този протокол, в който се включват само необходимите за конкретния случай реквизити от образеца. Протоколът се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор – консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ, след което строителните и монтажните работи може да започнат.

4. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, отбелязва в протокола, че подземните проводи и съоръжения преди засипването са отразени в специализираните карти и регистри, проектната нивелета е възстановена или е изпълнена настилка.

5. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор, и заедно с приложенията към него се съхранява от посочените лица.

6. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.

7. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.

8. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.


Приложение № 2а

към чл. 7, ал. 3, т. 2

(Ново, ДВ, бр. 29 от 2006 г.;

доп., бр. 98 от 2012 г.)

(Образец 2а)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ..................................................................................................................

Възложител: .............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ..........................................................................................

Технически ръководител: .......................................................................................................

Строител: .................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ

за откриване на строителна площадка

и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура

І. Откриване на строителната площадка:

Днес, .............................. г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: .....................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ....................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Съставих този протокол, с който удостоверявам:

1. Налице са следните разрешения и документи:

1.1. Разрешение за строеж № .......... от ...................... г., издадено от ................................

...................................................................................................................................................,

(главен архитект на община/район, МРРБ, областен управител)

Заверено, че е влязло в сила, от органа, който го е издал.

1.2. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно) .........................

(№/дата, издадено от ...)

1.3. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони с ограничен режим за преминаване: ...................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.4. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с височина ........ м, разположена по страничните регулационни линии (имотни граници) и спрямо уличната регулационна линия съгласно скица № .................... от ........................ г., издадена от ............…..............................................................................................................

1.5. За извозване на хумус: .....................................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.6. За извозване на земни маси: ............................................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.7. За извозване на строителни отпадъци: ..........................................................................

(№/дата, издадено от ...)

1.8. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.: .....................................

(№/дата, издадено от ...)

2. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа инфраструктура са:

2.1. За временен водопровод: ........................................, съгласно ......................................

2.2. За временна канализация: ......................................, съгласно .......................................

2.3. За временно ел. захранване: ..................................., съгласно .......................................

2.4. .............................................................................................................................................

3. Описание на строителната площадка:

(окомерна скица на площадката)

3.1. ............….............................................................................................................................

(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)

3.2. .............................................................................................................................................

(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и комуникации, които подлежат на преместване)

3.3. .............................................................................................................................................

(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване;

на насаждения, подлежащи на изкореняване и изсичане)

3.4. .............................................................................................................................................

(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)

3.5. .............................................................................................................................................

(други)

4. Състоянието на околното пространство е: .......................................................................

....................................................................................................................................................

(описва се състоянието - поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)

5. Предвидените мерки в плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: ..............................................................................................

(описват се)

Забележка при съставяне на раздел І: ...................................................................................

Съставил:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. ......................

( ) ( ) ( )

ІІ. Определяне настроителна линия и ниво на строежа:

Днес, .......................... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Възложителя: .....................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ...........................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор .........................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ....................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

съставих този протокол, с който удостоверявам, че определих строителна линия и ниво на строежа ....................................................................................

(канал, водопровод и др.)

в урбанизирана територия - по .................................................... в квартал(и) № ...............

(тротоар, улично платно, зелена площ и др.)

или извън урбанизирана територия - в местност ....................................., в землището на гр.(с) ......................................, по подробен устройствен план, одобрен със Заповед № ............................/...................... г., както следва:

1. Окомерна скица:

окомерна скица с нанесени разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии с означение на регулационните и нивелетните репери, както и на местоположението в план на предвидения по проект провод (съоръжение) и разположението му спрямо изградени такива и регулационни репери и др., в т.ч. характерни точки по трасето, съобразно надлъжния профил в план.

2. Пресича ................................................................................................................................

3. Основни репери:

3.1. Регулационен репер № ............. с координати .................., кота .............. м

3.2. Нивелетен репер № ............................................. с кота ........... м

4. Нивото се определи в точките ......................................................, които имат следните нивелетни коти по одобрения проект ...................................................................................

Забележка при съставяне на раздел ІІ: ..................................................................................

Съставил:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. .................. Д. ......................

( ) ( ) ( ) ( )

IIІ. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива на проводи и съоръжения

1. Резултати от проверките:

1.1. Проверка при ниво изкоп, кота (коти) ........ (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Инженер-геолог .................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Проектанта по част „Конструктивна” и/или на съответната част: ...........................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Проектанта на съответния провод ....................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Д. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Е. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор .........................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво изкоп с проектна кота(проектни коти) ............................ установих, че при изпълнението на изкопните работи са достигнати нива, както следва: ..................................................................................................................

и че разкритата земна основа отговаря (не отговаря) на предвидената по проект и на изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ.

Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки за укрепване на изкопа и за обезопасяване на строителната площадка са изпълнени (не са изпълнени) по оси ..............................................................................................................

Следователно изпълнените СМР:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа;

б) не отговарят на одобрения проект и/или на издадените други строителни книжа, което е съществено (несъществено) отклонение ...........….................................................

.................................................................................................................................................................................

(описват се отклоненията, в т.ч. изпълненото вотклонение или неизпълненото укрепване)

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи.....….............................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. .................. Д. ...................... Е. ..........................

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1.2. Проверка на изпълнения провод (съоръжение) при достигнати проектни нива на кота (коти) ......... (..... м)

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Консултант (строителен надзор) .....................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Технически ръководител .......................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Проектанта на съответния провод ...................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя: ..........................................................................................................................;

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Г. Технически правоспособното физическо лице по част „Геодезия” към лицето, упражняващо строителен надзор ........................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

след проверка на достигнатото ниво на провод (съоръжение) с проектна кота (проектни коти) ..........................................., установих, че при изпълнението на СМР определените строителни линии и нива:

а) отговарят на предвидените по проект и на издадените други строителни книжа ..............................................................................................................................................;

(дава се заключение за съответствието на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии, както и на размерите в план на изградения провод (съоръжение) с тези при определянето на строителна линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

б) не отговарят на одобрения проект, като отклонения са констатирани при: ................. ...................................................................................................................................................,

(описват се отклоненията на измерените на място нива и разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии, както и размерите в план на изградения провод (съоръжение)с тези при определянето на строителна линия и ниво, като установените при проверката размери се нанасят в скоби под определените и отразени в окомерната скица)

което е съществено (несъществено) отклонение от проекта и др. строителни книжа. Предвидените в плана за безопасност и здраве мерки са изпълнени (не са изпълнени) ....................................................................................................................................................

Разрешавам (не разрешавам) изпълнението на следващите строителни и монтажни работи ...........….......................................................................................................................

(описание на последващите СМР)

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. .................. Г. ..................

( ) ( ) ( )

Забележки:

1. Всички описани по-горе документи са неразделна част от настоящия протокол. Копия от документите се прилагат към протокола.

2. В тридневен срок след съставяне на раздел ІІ от този протокол лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, задължително заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат. Когато разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно в тридневен срок от съставянето на раздел ІІ от този протокол да представи в ДНСК заповедната книга на строежа за заверка.

3. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, отбелязва в протокола, че подземните проводи и съоръжения преди засипването са отразени в специализираните карти и регистри, проектната нивелета е възстановена или е изпълнена настилка.

4. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор, и заедно с приложенията към него се съхранява от посочените лица.

5. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.

6. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.

7. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.”

Приложение № 3

към чл. 7, ал. 3, т. 3

(Изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.)

(Образец 3)

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Днес, .......... г., долуподписаният:

А. Длъжностно лице от общинската (районната) администрация .................................…

....................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

в присъствието на:

Б. Консултанта (строителния надзор) .......................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

Техническия ръководител .....................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

В. Строителя ...........................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

по искане на лицето, упражняващо строителен надзор/техническия ръководител извърших проверка на строеж:..............................................................................................,

при която установих, че строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа са завършени, строежът ................................. на издадените строителни книжа

(съответства/не съответства)

и са допуснати/не са допуснати отклонения.........................................................................

(описват се отклоненията)

Подробният устройствен план .................................... по отношение на застрояването.

(е приложен /не е приложен)

Извършил проверката:

А. ..................

( )

Присъствали:

Б. .................. В. ..................

( ) ( )

Забележки:

1. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за общината (района), за възложителя, за строителя и за строителния надзор и се съхранява от посочените лица.

2. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.

3. При поетапно изпълнение или при изпълнение на технологични участъци настоящият протокол може да се състави поотделно за всеки етап или технологичен участък.

4. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.

Приложение № 3

към чл. 7, ал. 3, т. 3

(Образец 3а)

(Изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г.;

отм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

Приложение № 4

към чл. 7, ал. 3, т. 4

(Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

(Образец 4)

ЗАВЕРЯВАМ: ..........................................................................

(подпис, печат)

.................................................................................

(име, фамилия и длъжност на лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ)

Дата: ........................................”

ЗАПОВЕДНА КНИГА

на строежа

№ ........

Строеж ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Възложител ..............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(гръб)

1. Строеж (част, етап от него)

Адрес: гр. ...................., ул. .......................

№ ...., кв. ....., поземлен имот ......., местност ........,

зона ...........................................................................................................................................

Разрешение за строеж № ........ от ........ г., издадено от

..................................................................................................................................................,

заверено, че е влязло в сила, от органа,който го е издал.

2. Възложител: .........................................................................................................................

3. Консултант (Строителен надзор):

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

лиценз № ........ от .................. на ..................

3.1. ..............................................................................................................................................

(технически правоспособно физическо лице

по съответната част)

3.2. .............................................................................................................................................

3.3. .............................................................................................................................................

4. Технически ръководител:

....................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност)

5. Строител: .............................................................................................................................,

(фирма)

представляван от .....................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

ЕГН ........., дом. адрес ................, тел. ...........

6. Проектант на обекта: ...................................,

(фирма)

представляван от: ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

ЕГН ........., дом. адрес ................, тел. ...........

Диплом № ........., издаден на ........ г. от .............,

специалност .............................................................................................................................

6.1. .............................................................................................................................................

(физическо лице, притежаващо необходимата проектантска

правоспособност по съответната част)

6.2. .............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Технически контрол за част „Конструктивна” ..................................................................

..................................................................................................................................................,

(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН ........., дом. адрес ................, тел. ...........

Диплом № ........., издаден на ........ г. от .............,

специалност ................................................

Промени, настъпили по време на строителството:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Забележка. Заповедната книга съдържа всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж. Заповедната книга на строежа се заверява от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ в тридневен срок след съставяне на раздел ІІ от протокол обр. 2 (2а), след което строителните и монтажните работи може да започнат. Заповедната книга се съхранява задължително на местостроежа за представяне на контролните органи при проверка.

Приложение № 5

към чл. 7, ал. 3, т. 5

(Образец 5)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: .............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ..........................................................................................

Строител: .................................................................................................................................

Проектант: ................................................................................................................................

AKT

за уточняване и съгласуване на строителния терен с

одобрения инвестиционен проект и даване на основен

репер на строежа

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .................................................................................................................................................

(строителя)

2. .................................................................................................................................................

(технически правоспособно физическо лице по част „Геодезия” към лицето,

упражняващо строителен надзор)

3. ................................................................................................................................................,

(проектант (геодезист) - трите имена по документ

за самоличност и длъжност)

след като направихме нивелационна снимка, която съпоставихме с одобрения проект,

съставихме този акт за следното:

1. За основен репер приехме ..................................................................................................

.......................................................................................................................... с кота ......... м,

(точка от новата постройка)

който отстои на ............... м от .......................

съгласно определения с протокол № 3 (3а) от ............. г.

за определяне на строителна линия и ниво на строежа.

2. Котите се определят, както следва:

а) изкопа на ............. м, ............ м и .......... м;

б) долен ръб на фундаментите на ...... м, ..... м и ..... м;

в) цокъл на ................ м;

г) корниз (стреха) на ................ м;

д) било на ................ м;

е) коти на вертикалната планировка по скица;

ж) .....................................

Останалите коти се определят съобразно проекта и обвръзката им с ниво

условна кота 000.

Скица на постройката с нанесени външните й размери и котировка

Скица на строежа с нанесени необходимите размери

и котировки с обозначение на характерни точки

Котировка

№ на

Кота на

№ на

Кота на

точка

терена

точка

терена

1

4

2

5

3

6

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 6

към чл. 7, ал. 3, т. 6

(Образец 6)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: ................................................................................................................................

AKT

за приемане на земната основа и действителните

коти на извършените изкопни работи

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация

и длъжност към юридическото лице)

2. ................................................................................................................................................,

...................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по части

„Конструктивна” и „Инженерна геология и хидрогеология”

към лицето, упражняващо строителен надзор)

3. ................................................................................................................................................,

....................................................................................................................................................,

(проектанти (конструктор и инженер-геолог и хидро-

геолог) - трите имена по документ за самоличност и

длъжност)

след оглед на земната основа в извършения изкоп се запознахме с резултатите от

лабораторните и полевите изследвания на почвите, направихме геодезическо заснемане, изготвихме изпълнителски инженерно-геоложки и хидрогеоложки

чертеж и съставихме този акт за следното:

1. Почвата в земната основа е:

а) група ................ и категория .....................,

в участък от .................... до ......................;

б) група ................ и категория .....................,

в участък от .................... до ......................;

в) група ................ и категория .....................,

в участък от .................... до ......................;

2. От направеното геодезическо заснемане установихме следните коти на

изпълнените изкопни работи:

Котировка

№ на точка

Кота на терена

Кота на изкопа

1

2

3

Скица на постройката с нанесени външните й

действителни размери и котировка

3. От извършения оглед и съставения изпълнителски инженер-

но-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкритата земна

(скална) основа на точки ...................................

по оси ........................ между профили ..............

............ са установени следните различия по отношение на

инженерно-геоложките проучвания (доклад):

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

Във връзка с тези констатации

Предписваме:

1. .........................................................

2. .........................................................

3. .........................................................

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 7

към чл. 7, ал. 3, т. 7

(Доп., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

(Образец 7)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

AKT

за приемане на извършените СМР по нива и елементи

на строителната конструкция

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(строителя)

2. .................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................,

(технически правоспособно физическо лице по част „Конструктивна”, към лицето,

упражняващо строителен надзор)

3. .................................................................................................................................................

(проектант по част „Конструктивна”)

прегледахме строителната конструкция по нива и елементи, изпълнена от

ниво ................ до ниво .................., и съставихме този акт, като установихме,

че са извършени следните видове строителни и монтажни работи, които

отговарят на работните проекти:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

При необходимост се прилагат скици, схеми и други чертежи. Въз основа на горните

констатации

Разрешаваме:

Изпълнението на:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Съставили:

1. ....................

2. .................... 3. ....................

(................)

(................) (...............)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 8

към чл. 7, ал. 3, т. 8

(Образец 8)

Строеж: .....................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

Изпълнител на монтажни работи: ..........................................................................................

AKT

за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни

или други фундаменти за монтаж на конструкции,

машини и съоръжения

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация

и длъжност към юридическото лице)

2. .................................................................................................................................................

(изпълнителя на монтажните работи - трите имена

или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)

3. ................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по части

„Конструктивна” и „Геодезия”, към лицето, упражняващо

строителен надзор)

4. ................................................................................................................................................,

(проектант (конструктор) - трите имена по документ

за самоличност и длъжност)

след като направихме оглед на изпълнените фундаменти и се запознахме с

документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни

продукти със съществените изисквания към строежите:

1. ................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................................

(описва се за кои фундаменти се отнася и се дава

описание на работата, размерите, котите, осите,

нивелачните репери, документите, удостоверяващи

съответствие на вложените строителни продукти със

съществените изисквания към строежите, и др.)

Установихме следното:

1. Спазени са всички технически изисквания на определените динамични

натоварвания съгласно проекта.

2. Съществуват следните допустими отклонения от проекта:

а) .................................................................................................................................................

б) ................................................................................................................................................

(описват се отклоненията, ако има допуснати такива

съгласно таблица № ....... от ПИПСМР ...............)

Във връзка с горните констатации решаваме да се предадат на изпълнителя на

монтажните работи изпълнените фундаменти за извършване на

....................................................................................................................................................

(описва се видът на конструкциите, машините

и съоръженията)

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

4. ....................

(................)

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 9

към чл. 7, ал. 3, т. 9

(Образец 9)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител (изпълнител на монтажни работи): ......................................................................

Доставчик на машини и съоръжения: ....................................................................................

АКТ

за предаване и приемане на машини и съоръжения

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(възложителя)

2. ................................................................................................................................................

(строителя/изпълнителя на монтажните работи)

3. ................................................................................................................................................

(доставчика)

4. ................................................................................................................................................,

....................................................................................................................................................,

(технически правоспособни физически лица по част

„Технологична” или по съответните части за съоръ-

женията, към лицето, упражняващо строителен надзор)

съставихме този акт, с който се установява, че възложителят (доставчикът)

предаде на строителя (изпълнителя на монтажните работи) следните машини и

съоръжения:

Наименование

Коли-

Вид на

по

на машините

чество

опаковката

ред

и съоръженията

Машините и съоръженията са в следното състояние:

а) наличие на отправни документи .......................................................................................;

б) наличие на опаковъчни документи ...................................................................................;

в) окомплектованост на машините и съоръженията по заводска спецификация:;

....................................................................................................................................................;

г) наличие на външни видими дефекти, счупвания, пукнатини, повреди и др.;

д) съответствие на данните на машините и съоръженията с чертежите и схемите,

актовете за контролни изпитвания и техническите указания и условия за монтажа и

съхранението: ..........................................................................................................................;

е) наличие на пълнота на техническата документация на завода производител: паспорти; документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; технически характеристики;

монтажни схеми; актове за лабораторни и технически изпитвания; актове за

изпробване на машините и съоръженията на заводската площадка; технически

указания за единичните, комплексните, 72-часовите проби и др.;

ж) вид и количество на амбалажа, подлежащ на връщане.

Забележка. За констатираните липси и дефекти по време на разопаковането,

разглобяването и монтажа, както и при единичните изпитвания на машините и

съоръженията се съставят отделни констативни протоколи.

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

4. ....................

(................)

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 10

към чл. 7, ал. 3, т. 10

(Образец 10)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

Технически контрол за част „Конструктивна”: .....................................................................

АКТ

за установяване състоянието на строежа при спиране

на строителството

поради .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(изменение в проектите; неизпълнение на задълженията

на някоя от страните по договорите, забавяне на дос-

тавката на машини и съоръжения, неблагоприятни гео-

ложки условия, смяна на строителя по реда на ЗУТ или

друга причина - посочва се)

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация)

2. ...............................................................................................................................................,

(лицето, упражняващо строителен надзор, и технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство)

3. ................................................................................................................................................,

(проектантите по съответните части за изпълненото

строителство - трите имена по документ за самолич-

ност и длъжност)

4. ................................................................................................................................................

(технически контрол за част „Конструктивна” -

трите имена и ЕГН)

5. ................................................................................................................................................

(възложител - трите имена и ЕГН или фирмена регистрация)

във връзка с ......................................................................................................... съставихме

(посочва се основанието)

този акт, с който установихме, че на ………………………………………...................... г.

състоянието на строежа, етапа или частта от него е следното:

1. Изпълнени строителни и монтажни работи по одобрен проект:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Изпълнени строителни и монтажни работи в отклонение от одобрен проект:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Доставени материали, инвентар, съоръжения и др., неупотребени в строежа:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4. Необходими работи за осигуряване здравината, пространствената устойчивост

и консервирането на строежа: .................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

4.1. Необходими допълнителни проекти, експертизи и др. и срокове за

представянето им: ....................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4.2. Необходими допълнителни материали, съоръжения, конструкции и др.:

4.3. Необходими промени в доставката на машини и съоръжения:

4.4. Други изисквания за замразяване, както и необходими мерки при продължаване

на строителството: ...................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

4. ....................

(................)

(................)

5. ....................

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 11

към чл. 7, ал. 3, т. 11

(Образец 11)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: ................................................................................................................................

Технически контрол за част „Конструктивна”: .....................................................................

АКТ

за установяване състоянието на строежа и СМР при

продължаване на строителството за всички спрени

строежи по общия ред и предвидените в чл. 7,

ал. 3, т. 10 други случаи

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация)

2. ................................................................................................................................................,

(лицето, упражняващо строителен надзор, и технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство)

3. ................................................................................................................................................,

....................................................................................................................................................

(проектантите по съответните части за изпълненото

строителство - трите имена по документ за самолич-

ност и длъжност)

4. ................................................................................................................................................

(технически контрол за част „Конструктивна” -

трите имена и ЕГН)

5. ................................................................................................................................................

(възложител - трите имена и ЕГН или фирмена регистрация)

във връзка с ..............................................................................................................................

(посочва се основанието за продължаване на

замразен строеж или смяна на строителя)

съставихме този акт, с който установихме, че на .............................................................. г.

състоянието на строежа, етапа или частта от него е следното:

1. Изпълнени строителни и монтажни работи:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Изпълнени строителни и монтажни работи в отклонение от одобрен проект:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................

3. Налични материали, инвентар, съоръжения и др.:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. Извършени работи, които подлежат на събаряне и/или ремонт:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5. Необходими допълнителни проекти и срокове за представянето им:

....................................................................................................................................................

6. Други констатации и изисквания за възобновяване или продължаване на

строителството: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

4. ....................

(................)

(................)

5. ....................

(................)

.........................................................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 12

към чл. 7, ал. 3, т. 12

(Доп., ДВ, бр. 98 от 2012 г.)

(Образец 12)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

АКТ

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на

закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на

проекта

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(строителя - трите имена или фирмена регистрация

и длъжност към юридическото лице)

2. ................................................................................................................................................,

(технически правоспособните физически лица по

съответните части към лицето, упражняващо

строителен надзор)

3. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(проектант по съответната част)

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и

количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване

(скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

Наимено-

По проект

Изпълнено

Оценка за

по

вание

ед.

коли-

ед.

коли-

постигнати

ред

на СМР

мяр-

чест-

мяр-

чест-

показа-

ка

во

ка

во

тели

1

2

При необходимост се прилагат скици, схеми, чертежи и други материали за

установяване съответствието на изпълнените работи с проектните решения и

изисквания.

Забележка. Съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната

оценка на строежа, етапа или частта от него по спазване изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност, съобразно действащата нормативна

уредба.

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. …………….

(………………)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 13

към чл. 7, ал. 3, т. 13

(Образец 13)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

АКТ

за установяване на щети, причинени от непреодолима

природна сила и други

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. .................................................................................................................................................

(строителя)

2. ................................................................................................................................................

(технически правоспособните физически лица по

съответните части към лицето, упражняващо

строителен надзор)

3. ................................................................................................................................................

(възложителя)

във връзка с появила се на .................... г. непреодолима сила:

....................................................................................................................................................

(описва се непреодолимата сила)

съставихме този акт, с който установихме, че са нанесени следните щети:

1. На изпълнените конструкции и СМР

Конструкции

Мяр-

Коли-

Забе-

по

и СМР

ка

чество

лежка

ред

2. На строителните материали, инвентар и съоръжения

Наименование на

Мяр-

Коли-

Забе-

по

материалите, инвентара

ка

чество

лежка

ред

и съоръженията

Въз основа на горните констатации и състоянието на строежа, етапа или частта от него

....................................................................................................................................................

(дава се описание на състоянието на строежа с оглед

неговата безопасност и недопускане на авария)

Предписваме: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(необходими мерки, проекти, експертизи и други с оглед

възстановяване на щетите и продължаване на строителството)

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 14

към чл. 7, ал. 3, т. 14

(Образец 14)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

АКТ

за приемане на конструкцията

Днес, .............. г., подписаните представители на:

1. ................................................................................................................................................

(проектант-конструктора)

2. ................................................................................................................................................

(строителя)

3. .................................................................................................................................................

(технически правоспособното физическо лице по част

„Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен

надзор)

прегледахме изпълнението на конструкцията на строежа, етапа или на частта от него,

както и всички документи по изпълнението й: работните проекти, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, дневници за изпълнените работи,

заповедна книга на строежа, съставените актове, протоколи и др.:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(изброяват се всички документи, характеризиращи

изпълнените конструкции)

и установихме:

1. Конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени

в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от проектанта в заповедната книга.

2. Следните частични недостатъци и пропуски при изпълнение то, които не увреждат

сигурността на изпълнената конструкция:

....................................................................................................................................................

са отстранени.

Въз основа на горните констатации даваме следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Носещата конструкция на строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе

по време на последващото изпълнение на СМР, както и при експлоатацията му

всички постоянни, временни и особени натоварвания съгласно проекта и

действащата нормативна уредба и разрешаваме изпълнението на довършителните

работи.

Съставили:

1. ....................

2. ....................

(................)

(................)

3. ....................

(................)

..........................................

(управител-строителен надзор,

име и фамилия, подпис и печат)

Приложение № 15

към чл. 7, ал. 3, т. 15

(Изм., ДВ, бр. 98 от 2012 г.)

(Образец 15)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: ................................................................................................................................

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване годността за приемане на строежа

(част, етап от него)

Днес, .............. г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. ................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2. ................................................................................................................................................

(трите имена)

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части): .....................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

В. СТРОИТЕЛЯ:

1. .................................................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2. .................................................................................................................................................

2.1. По част: ..............................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

2.2. По част: ..............................................................................................................................

(трите имена или фирмена регистрация)

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР):

.....................................................................................................................................................

(лицето, упражняващо строителен надзор – фирмена регистрация, трите имена, и технически правоспособните физически лица по всички части - трите имена)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за

въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж № .................................................. от ..................................... г.,

издадено от .............................................................. на община (район) ……………………

.........................................................................., и/или акт за узаконяване № .........................

от ..................... г. на община (район) .....................................................................................

2. Одобрените на ................................... от .............................................................................

проекти и екзекутивната документация .......................

3. Договора (договорите) за строителство и анексите към него (тях):

.....................................................................................................................................................

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа

(част, етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация:

.....................................................................................................................................................

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: проекти,

екзекутивна документация, актове и протоколи, съставени по време на

строителство, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението, и др.)

2. По изпълнението на строежа: .............................................................................................

....................................................................................................................................................

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж

съобразно сключените договори и проектите, описва се строежът и се описват

неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които до подаване на

искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в

експлоатация) следва да бъдат отстранени)

3. По състоянието на строителната площадка: .....................................................................

....................................................................................................................................................

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и

постройките от временното строителство и извозени ли са отпадъците)

4. По състоянието на околното пространство: ......................................................................

....................................................................................................................................................

(описва се състоянието на околното пространство - околните поземлени имоти, терени, проводи, съоръжения; бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени

площи, декоративни дървета, огради и др., и се дава заключение възстановено ли е

околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и

посочените благоустройствени фондове, възстановени ли са или са подобрени)

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти,

заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ, условията на договора (договорите) за строителство и съответните

анекси към него (описани в общата част на настоящия акт) и че наличната

строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от .........................................................................

на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР)

.......................................................................... до ................................................................. г.

3. Определяме срок до .................. г. за премахване от …………………………………….

..................................... на временно запазените сгради, постройки и др. от

временното строителство.

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата

строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и

измервания, а именно:

а) ................................................................................................................................................;

б) ................................................................................................................................................

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване

(удостоверение за въвеждане в експлоатация)

.....................................................................................................................................................

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо

строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя

на възложителя ………………………………………………………………………………

Съставили:

А. .......

Б. .......

В. .......

Г. .......

..........

..........

..........

..........

Забележки:

1. Попълват се само необходимите текстове.

2. Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр. 15 е действителен само при подписване от всички възложители (или от техните пълномощници) и всички изброени участници в строителството или е оформен по реда на чл. 5, ал. 4.

3. Когато някоя от страните е юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството, се вписват фирмената регистрация, данъчният номер, БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице.

Приложение № 16

към чл. 7, ал. 3, т. 16

(Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.)

(Образец 16)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ

за установяване на годността за ползване на строежа

(частта, етапа от него):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със Заповед № ......... от ............ г.

на ............................ (прилага се) и окончателен доклад № ................ лицето, упражняващо строителен надзор, в състав:

председател: ..............................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

зам.-председател: ......................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

и членове: ..................................................................................................................................

1. Възложители на строежа .....................................................................................................

....................................................................................................................................................

(юридическо лице - наименование, представлявано от ………………………………….

...................................................................................................................................................,

или физическо лице - трите имена)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Представители на специализираните контролни органи ................................................

....................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, месторабота)

3. Лицето, упражняващо строителен надзор .........................................................................

....................................................................................................................................................

(трите имена на управителя, юридическо лице - наименование)

4. Допълнително привлечени специалисти с писмена заповед на началника на

ДНСК или председателя на ДПК ...........................................................................................

....................................................................................................................................................,

се събра на свое първо заседание, проведено на ........................... г.

В процеса на работата си ДПК

КОНСТАТИРА:

А. Участници в строителството са:

1. Собственици на терена: .......................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(държавата (министерство, ведомство), общината; лице (имената) и основание (закон, друг нормативен акт; акт за собственост и т. н. - прилагат се копия)

2. Възложители на строежа:

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(лице - юридическо, физическо, и основание; в случай на жилищно строителство се описват всички притежатели на части от правото на строеж или на идеални части

от имота, а при ЖСК - само УС на ЖСК; прилагат се копия от основанията)

3. Строителен надзор: ..............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(основание - прилага се)

4. Проектанти: ..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(описват се по всички части)

5. Строител: ...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(основание - прилага се)

5.1. ..............................................................................................................................................

5.2. ..............................................................................................................................................

5.3. ..............................................................................................................................................

(строители, монтажници, наладчици - основание)

6. Технически ръководител: ....................................................................................................

....................................................................................................................................................

(трите имена, домашен адрес, основание)

Б. По изпълнение на СМР:

1. Строежът, частта, етапът от него, представлява: ..............................................................

....................................................................................................................................................

(описание на строежа по части, в т.ч. свързване на вътрешните инсталации и уредби

на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура)

Промени в процеса на строителството са (не са) в рамките на допуските по

действащата техническа нормативна база и са отразени в екзекутивната документация.

Така изпълнен, строежът може да понесе натоварванията съгласно действащата нормативна уредба. Констатацията е направена и въз основа на съставения акт обр.14.

1.1. Строежът е изпълнен съгласно изискванията на ЗУТ и др.:

.....................................................................................................................................................

(описват се издадените строителни книжа и други документи)

1.1.1. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд

имот или документ за право да строи в чужд имот по силата на специален закон;

1.1.2. виза за проектиране;

1.1.3. одобрени (съгласувани) проекти на ............... г., заверена екзекутивна

документация и съгласувателни писма;

1.1.4. разрешение за строеж (акт за узаконяване);

1.1.5. протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне

на строителна линия и ниво със заверки за извършени проверки при

достигане на нива, изкоп; цокъл; корниз(стреха) и било;

1.1.6. заверена заповедна книга;

1.1.7. констативен акт обр. 15;

1.1.8. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по

чл. 175, ал. 5 ЗУТ;

1.1.9. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на

техническата инфраструктура;

и други .................................................................................

1.2. В процеса на строителството не са настъпили (са настъпили) съществени

отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 ЗУТ спрямо одобрените проекти, съответно одобрени (съгласувани), както следва:

а) .................................................................................................................................................

б) ................................................................................................................................................

1.3. По време на строителството са взети (не са взети) необходимите мерки за запазване от повреди околното пространство (проводи, съоръжения, тротоари,

бордюри, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др.)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(описват се състоянието на околното пространство и отстранените повреди, ако има такива)

2. Неизвършени и недовършени видове СМР съгласно договора (договорите) за

строителство НЯМА (ИМА - посочват се).

3. Изпълнението на носещата конструкция, вложените материали и изделия,

монтираните инсталации, технологични линии и други машини и съоръжения е (не е) в съответствие със съответните технически норми, което личи и от представените на ДПК документи:

а) ................................................................................................................................................;

б) ................................................................................................................................................

(описват се: всички актове, протоколи и дневници, съставени по време на

строителството; съгласия за влагане в строителството на строителни продукти,

декларации за съответствие на вложените строителни продукти със съществените

изисквания към строежите, проверки на инсталации, проби - единични,

комплексни и 72-часови изпитвания, и други актове по чл. 9 от тази наредба; документите, актовете и протоколите се изписват с пълните им наименования,

с дати и номера, и съответно заключение)

4. Становища: ...........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(становища на всички членове на ДПК; на орган по безопасните условия на труда -

когато се изисква с нормативен акт и други)

В. По спазване на нормативните изисквания (описват се всички официални становища

на специализираните контролни и други органи със съответното заключение),

както следва:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Въз основа на направените констатации Държавната приемателна комисия

РЕШИ:

I Вариант

ПРИЕМА СТРОЕЖА:

....................................................................................................................................................,

който може да бъде ползван по предназначението си.

1. Комисията предлага на началника на ДНСК да издаде разрешение за ползване

при спазване на следните ограничителни условия:

1.1. ..............................................................................................................................................

1.2. ..............................................................................................................................................

2. Гаранционните срокове се определят съгласно договорите за строителството и не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в Наредба № 2 от 2003 г.

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Неразделна част от протокола са документите по раздел Б и тези по раздел В.

Този протокол беше съставен и се прочете на последното заседание на ДПК,

състояло се на ........... г., до което не бяха заявени особени мнения.

II Вариант

ОТКАЗВА

приемането на строежа (частта или етапа от него) по следните причини:

1.1. ..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Този протокол - обр. 16, се състави на последното заседание на комисията, състояло се на …………….. г.

председател: .........................

зам.-председател: .................

членове: ..........................

1. ...........

4. ...........

2. ...........

5. ...........

3. ...........

6. ...........

Забележки:

1. При съставяне на протокол обр. 16 се ползват само текстовете, които са необходими съгласно характера на строежа, констатациите и решенията на приемателната комисия.

2. Навсякъде фирми и лица се изписват съответно с пълните им наименования, трите имена по документ за самоличност, адреси.

3. При наличие на особени мнения същите се отбелязват в протокола след решенията на приемателната комисия и се прилагат, ако са представени в 3-дневен срок от датата на последното заседание на комисията.

Приложение № 17

към чл. 7, ал. 3, т. 17

(Образец 17)

Строеж: ......................................................................................................................................

Местонахождение: ...................................................................................................................

Възложител: ..............................................................................................................................

Консултант (строителен надзор): ...........................................................................................

Строител: ..................................................................................................................................

Проектант: .................................................................................................................................

ПРОТОКОЛ

за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия

Комисията, назначена със Заповед № ........................................ от ………………........... г.

на ..............................................................................................................................................,

(длъжност на подписалия заповедта)

в състав:

председател: .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(трите имена по документ за самоличност и длъжност)

членове:

1. ......................................

(трите имена по документ за самоличност

и длъжност)

2. ......................................

3. ......................................

4. ......................................

5. ......................................

6. .....................................,

извърши 72-часови изпитвания при експлоатационни условия на строежа (етапа,

частта от него) в съответствие с утвърдения пусков график през периода

от ......................... до ............................

(дата, час)

(дата, час)

(ако има отклонения от техническите графици, те се отбелязват)

1. Строеж (част от него, етап), на който е проведена пробата: …………………………...

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(описват се)

2. Основни параметри на машините и съоръженията:

Наименование

Производи-

Фактичес-

Забе-

по

на машината

телност

ка промяна

леж-

ред

или съоръже-

(по проект

(измерена

ка

нието

и паспорт)

при пробата)

1

2

3. Технологични натоварвания: ..............................................................................................

.....................................................................................................................................................

(посочват се технологичните натоварвания на водещите машини и съоръжения,

като се сравняват с номиналните по проект или заводските документи на

оборудването; фактическите натоварвания да се дадат по периоди от време така,

както са се променяли)

Водещи

Време

Натоварвания

Факти-

Забе-

по

машини и

от .......

(номинални

ческа

леж-

ред

съоръже-

до .......

по проект

промяна

ка

ния

или паспорт)

4. Престой: ................................................................................................................................

(отбелязват се по време престоите на технологичните линии или на отделни

машини и съоръжения, както и анализ на причините за престой)

5. Резултати от 72-часовите проби: ........................................................................................

.....................................................................................................................................................

(констатации на комисията от проведените 72-часови проби при експлоатационни

условия на строежа, етапа или частта от него за доказване техническите

параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, изискванията по безопасност на труда,

опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.)

6. Недостатъци на машините и съоръженията, появили се при 72- часовите проби:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(изброяват се по видове, като се разделят на недостатъци по причина на

доставчика и други по причина на строителя на строителните и монтажните работи)

Въз основа на проведената 72-часова проба и направените констатации

комисията дава следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

....................................................................................................................................................

(комисията прави обоснована оценка дали монтираните машини и съоръжения са

показали отклонения, недопустими по отношение хигиенните изисквания,

изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда и

пожарната безопасност съгласно стандартизационните документи и дали

са постигнати техническите параметри, проектната мощност и качеството на

продукцията)

Комисия:

Председател: ......................

(..............)

Членове:

1. ...................

2. ...................

3. ...................

(..........)

(..........)

(..........)

4. ...................

5. ...................

6. ............

(..........)

(..........)

(..........)