Правни консултации

Интертайм Континентал АД осъществява посредством своите адвокати правна помощ на своите клиенти и собственици в следните направления:

  1. 1. Помощ при водене на градоустройствени дела за собственици на терени.
  2. 2. Консултации и правна помощ при всеки един вещноправен или облигационен проблем, казус, въпрос, както и при предстоящи сделки с недвижими имоти и сключване на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, замени, дарения, прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, завещания и др..
  3. 3. Изготвяне на нотариални актове, касаещи всички видове сделки с недвижими имоти, както и изготвяне на всички други съпътстващи сделката документи.
  4. 4. Изготвяне на документи, необходими за извършването на обстоятелствена проверка и придобиването на имот по давност.
  5. 5. Изготвяне на нотариални актове за учредяване на право на строеж, надстрояване, пристрояване, договорни и законни ипотеки, договори за покупко-продажба на движими вещи, договори за строителство, договори за наем, договори за делби, учредяване на право на строеж, предварителни договори за покупко - продажба.
  6. 6. Проучване на документацията, доказваща правото на собственост на продавача и историята на имота, съдействие и представителство пред Нотариус, Агенцията по вписванията, Държавен архив и др. и набавяне на всякакви справки, включително проверка за наличие или отсъствие на вещни тежести или права на трети лица върху недвижим имот, възбрани или други ограничения
  7. 7. Снабдяване с необходимите за изповядването на всяка сделка документи /данъчни оценки, удостоверения, схеми, скици и т.н./, представителство в преговори с потенциални продавачи или купувачи, издаване на правни становища, представителство в нотариално производство.
  8. 8. Изготвяне на всички видове договори, пълномощни, нотариални покани, декларации, нотариални актове, завещания, делби, правни становища и анализи
  9. 9. Осигуряване на процесуално представителство по изпълнителни дела и пред всички съдебни инстанции при спорове относно правото на собственост, защитата и възстановяването на нарушено владение и ограничени вещни права, при непозволено увреждане, неоснователно обогатяване и др.