Проектиране

Комплексно инвестиционно проектиране

Набавяне на необходимата изходна документация за проектиране

  Тези процедури би могло  частично да се застъпят във времето с процеса на проектиране.

Скица на недвижимия имот:

 • скица от районната Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК);
 • комбинирана скица между действащ регулационен и кадастрален план;
 • за райони без кадастрална карта, скицата се издава от общинската администрация в срок от 14 работни дни, като таксите се определят от общините.


Виза за проектиране или влязъл в сила ПУП:

 • издава се от общинската администрация, в срок от 14 работни дни;
 • таксите се определят от общините.


Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • копие от документ за собственост;
 • комбинирана скица;
 • скица от СГКК;
 • мотивирано предложение (ако е необходимо).

Скицата и визата за проектиране важат за срок от 6 месеца. След това е нужно да се презаверят.

Предварителни договори (изходни данни) с експлоатационните дружества – Електро, ВиК, Топлофикация, газификация и др. :

Елекроразпределителни дружества
Подава се искане за проучване на условията за присъединяване на обекта към електрическата мрежа. Срокът за това е 30 работни дни.

Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • скица с виза за проектиране на обекта или одобрен от съответната Община ПУП и заповед, че е влязъл в сила;
 • документ, удостоверяващ собствеността или правата на владеене на имота.


ВиК дружества
Подава се искане за изходни данни за проектиране на обект. Срокът за това е 30 работни дни. Таксите се определят от съответното дружество.

Необходими документи:

 • заявление по образец;
 • виза за проектиране с нанесен подземен кадастър (ако има такъв);
 • акт за собственост.


Хидрогеоложки доклад
Изготвя се от инженер геолог. За урбанизирани и познати територии бихте могли да получите доклад от геолог по архивни данни. Ако няма такава информация ще е необходимо да се извърши сондаж(и) за проучване. Информацията от този доклад служи за основа на конструктора за определяне дълбочината, вида, натоварванията, укрепване  на изкопите и др.

Геодезическо заснемане на парцела
Изготвя се от отново от инженер геодезист. Представлява пространствена снимка на Вашия парцел с точни размери и наклони на релефа. Служи за правилното привързване на бъдещия проект към терена, спазвайки посочените разстояния до границите на парцела по виза.

Комплексно инвестиционно проектиране:
Проектирането преминава през няколко фази.

Идеен архитектурен проект
Първоначално заедно ще уточним и конкретизираме обобщено задание за проектиране на база на Вашите изисквания, бюджет и…. мечти. Да, тук е моментът да помечтаете и ние като архитекти сме насреща да изпълним Вашите мечти.

След това ще Ви бъдат предложени архитектурни проектни решения в няколко варианта до окончателното изясняване на всички детайли по Вашата бъдеща сграда. С всяка следваща среща Вашият проект ще оживява пред Вас в повече и повече детайли. Този процес отнема толкова време, колкото е необходимо докато клиентът е окончателно убеден, че получава това, което иска.

Технически проект
След окончателно уточняване на идейния архитектурен проект (план) се преминава към следващия етап като проектът се подава на нашия екип за изготвяне на окончателен технически план с всички необходими части спрямо конкретната сграда.

Този процес през последните години непрекъснато се утежнява и усложнява с нови нормативно изисквани проектни части. Ние няма да  скрием от Вас нищо, което би могло да компрометира и/или забави одобрението на проекта в Общината.

Техническо проектиране по части:

 • част Архитектура;
 • част Конструкции;
 • част Електро;
 • част ВиК;
 • част ЕЕ (енергийна ефективност);
 • част ОЕЕ (Оценка на Енергийна ефективност) – изготвя се от външни фирми, наши партньори лицензирани по закона за енергийни ефективност;
 • част Геодезия (вертикална планировка);
 • част ПБЗ (проект за безопасност и здраве);
 • част Хидроизолации;
 • част ПБ (Пожарна и аварийна безопасност).

Това до тук (заедно с Геоложкия доклад) са минималните нормативно изисквани проектни части за еднофамилна жилищна сграда

 • част ОВК (Отопление, вентилация, климатизация);
 • част газификация;
 • част Паркоустройство и Благоустройство /Озеленяване/ (в зависимост от местната община);
 • част Технология (за хранителни, производствени, медицински и др. сгради);
 • част Пожарогасене;
 • част Пожароизвестяване;
 • част Пътно;
 • част СОТ и др.

Към всеки наш проект по желание на клиента ние изготвяме всички количествени сметки и спесификации, необходими за подготовката на тръжна документация за строителство.

Към всеки наш проект по желание на клиента ние разработваме част архитектура на работна фаза още на този етап с всички необходими детайли по характерни елементи – облицовки, парапети, тераси, стрехи, основи, обшивки, комини и др. за подробно изясняване на всички елементи по сградата.

Техническият проект за средно голяма сграда отнема между 30 и 45 календарни дни.

Съгласуване и одобряване на проекта и получаване на разрешение за строеж:

Необходимата документация се внася в съответната община(район):

За София разрешение за строеж  за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради за обекти от първа, втора и трета категория се издава от НАГ - СО, а за четвърта и пета категория от районната Община.

Необходими документи:

 • заявление до главния архитект на общината (района);
 • документи за собственост или договор за преотстъпено право на строеж;
 • виза за проектиране в случаите, когато тя е задължителна;
 • 3 копия от инвестиционния проект;
 • положително становище от службите по пожарна и аварийна безопасност, ако проектът е от първа, втора или трета категория;
 • административен акт в зависимост от големината на строежа съгласно ЗООС , решение по оценка на въздействието върху околната среда;
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническа инфраструктура;
 • специални разрешения изисквани по други закони в зависимост от спецификата на сградата;
 • доклад ОСИП (оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите) – изготвя се от лицензирани консултантски фирми (задължително ако проектът е от първа или втора категория). За останалите категории по желание на Възложителя.