Строителноинвестиционен процес

 • Търсене на парцели за строителство, договаряне със собственици на строителни парцели.
 • Правен анализ на собствеността на строителните терени.
 • Икономически анализ на целесъобразността на инвестиционния проект.
 • Ръководство и управление на изпълнението на инвестиционния проект.
 • Оценка и бюджетиране на инвестиционния проект.
 • Сключване на договор със специализирана фирма за строителен надзор.
 • Изпълнение на градоустройствени процедури с цел изваждане на виза за проектиране.
 • Избор на архитект и главен проектант и извършване на инвестиционно проектиране.
 • Осъществяване на строителен надзор на проектирането от специализираната фирма.
 • Провеждане на срещи със собствениците с цел подписване на протокол за избор.
 • Изваждане на разрешение за строеж.
 • Назначаване на технически ръководител и инвеститорски контрол на обекта.
 • Сключване на договор с фирма за охрана на обекта.
 • Изготвяне на план за безопасност на обекта, назначаване на ТБТ
 • Изготвяне на план за пътна регулация и маршрути на доставките.
 • Осигуряване на проектно или инвестиционно кредитиране на проекта.
 • Осигуряване на преференциално ипотечно кредитиране на клиентите купувачи.
 • Провеждане на конкурси и подбор на изпълнители на строителномонтажните работи и доставчици на материали.
 • Разработване на цялостен планграфик и управление на строителния процес.
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти и собственици.
 • Осигуряване на инвеститорски контрол на строителството.
 • Осигуряване на авторски надзор от проектантите в хода на строителството.
 • Осъществяване на строителен надзор на строителството от специализирана фирма.
 • Водене на безупречна документация и финансов контрол на разходите.
 • Поддържане на безупречно техническо досие на инвестиционния проект.
 • Организация и цялостно изпълнение на строителния проект с екип от висококвалифицирани строителни инженери,при спазване на всички технологични изисквания за качествен продукт и използване на строителна механизация.
 • Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки и мрежови строителен график, гарантиращ интересите клиентите , собствениците и сроковете за изпълнение.
 • Прилагане на високи професионални стандарти при осигуряване качеството на продукта, безопасността на обекта и опазването на околната среда.
 • Използване на висококачествени сертифицирани материали.
 • Поддръжка на списъка с доставчици съгласно стандарта ISO 9000
 • Управление на взаимоотношенията с доставчици и подизпълнители.
 • Осигуряване на строга отчетност на строителния процес.
 • Водене на безупречна документация и техническо досие на проекта.
 • Изграждане на външни връзки вода и канал, електрификация, централно топлоподаване.
 • Осигуряване на продажби за зелено на свободните площи в сградата.
 • Водене на счетоводна отчетност и начисляване и заплащане на данъка добавена стойност в процеса на строителството.
 • Осигуряване на качествени довършителни работи и възможност за избор на клиентите относно вида и качеството на материалите.
 • Осигуряване на възможност за интериорен дизайн на площте в сградата по поръчка на клиентите.
 • След приключване на строително монтажните работи подписване на АКТ 15 с всеки от собствениците.
 • Набиране на документи и предаване с разрешение за ползване на външните връзки.
 • Набиране на документи и предаване с разрешение за ползване на построената сграда.
 • Продажба на идеални части от собствеността върху земята на купувачите.
 • Осъществяване на гаранционна поддръжка.
 • Осъществяване на поддръжка на общите части посредством фирми за проперти мениджмънт.