Управление на имоти

Управление на недвижими имоти

Услугата Управление чрез отдаване под наем е предназначена за всички собственици на недвижим имот, които не живеят в него и искат да получат възвръщаемост от своята инвестиция. За всички тях предлагаме:

 • Проучване на пазара и професионален подход при определянето на месечния наем, съобразно спецификите на недвижимия имот
 • Изготвяне на презентационни материали за недвижимия имот и публикуването му в специализираните източници за реклама
 • Организиране на огледи и съдействие при отдаването под наем на недвижимия имот
 • Редовно проследяване на текущото състояние на наетия имот
 • Посредничество при взаимоотношенията собственик – наемател -
 • Проследяване на редовното заплащане на дължимия месеч наем и консумативни разходи
 • Представляване на собственика в отношенията му с етажните собственици и пред съответните експлоатационни дружества и др.

Услугата Текущо управление е предназначена за собственици, които временно не обитават своя имот или имат недвижими имоти, които не желаят да бъдат отдавани под наем. За всички тях предлагаме:

 • Грижа по опазване доброто състояние и защитеността на имота
 • Редовни посещения и проверка на изправността на инсталациите в жилището
 • Почистване и проветряване
 • Следене за редовно заплащане на месечните разходи за етажна собственост и режийни косумативи
 • Представляване на собственика в отношенията му с доставчици, застрахователи, етажни собственици и експлоатационни дружества.
 • Въвеждане на Правилник за вътрешен ред в сградата и непрекъснат контрол за ефективното му прилагане.
 • Провеждане на общи събрания и стриктно протоколиране на взетите решения.
 • Изготвяне на годишен бюджет, предвиждащ оптималните разходи за поддръжка на общите части, дворно пространство и инсталациите в сградата.
 • Редовно почистване, смяна на дефектирали елементи и техническа поддръжка на инстлациите.
 • Добро управление на взаимоотношенията между етажните собственици.
 • Административно управление на взаимоотношенията на етажната собственост с общинските органи, а именно: регистрация на етажната собственост в съответната община, водене на домова книга, стриктна отчетност на разходите, съхранение на техническия паспорт на сградата и административно досие на обекта.
 • Непрестанен контрол за ефективно изпълнение на приетия от етажните собственици годишен бюджет на разходите.
 • Коректно осчетоводяване на получените суми и извършените плащания от името и за сметка на етажната собственост.
 • Технически експертизи при настъпване на аварии и застрахователни събития в етажната собственост.