Мениджмънт и организация


инж. Петър Николов
Председател
на Съвета на Директорите


facebook follow


Мениджмънт и организация

GOLD MANAGEMENT - Е система  за управление използвана от Интертайм Континентал АД:
Сигурни ли сте, че когато сте извън офиса или производството служителите Ви работят наистина ефективно и не бездействат? (Планограми)
Сигурни ли сте, че задачите, които възлагате не потъват в забрава или в най-добрия случай не се бавят с месеци? (Контрол и санкциониране на забавянето)
Сигурни ли сте , че Вашите хора работят в екип и имат ясен план за това, което вършат? (Проекти, свързани задачи, новини, feedback)
Сигурни ли сте, че научавате навреме за всички проблеми? А мислите ли, че Вашите служители имат интерес да Ви ги съобщят? (Дневни редове)
Мислите ли, че забелязвате и поощрявате всички действия на Вашите служители донесли Ви печалба и успех? (бонуси и мотивиращи функции)
Мислите ли, че всички са се концентрирали върху изпълнението на важните и съществени неща, а не върху несъществените? (Приоритети)
Убедени ли сте, че знаете всичко това, което Вашите служители мислят и чувстват за фирмата, а и Вие за тях? Познавате ли ги достатъчно? (Тестове и оценяване)
Мислите ли, че знаете мнението и оценката на всичките си настоящи и бъдещи клиенти? (Feedback)
"Интертайм Континентал" създаде една от най- модерните съвременни системи за управление – “Gold Management”, основаваща се на философията на седемте основни принципа в управлението – професионализъм, лоялност, отговорност, мотивация, умението да се комуникира и правилно да се определят приоритетите. Тя регистрира всички проблеми по отдели, регламентира отстраняването им посредством задачи и оперативни планове, контролира ежедневно изпълнението на всички задачи, лимитира всички разходи по пера и пропорции, планира бюджета и отчита изпълнението му, създава отговорности за всеки изразходван лев, мотивира качественото и срочно изпълнение.
Системата се основава на увереността, че НАСОЧЕНОТО мислене и насоченото действие пораждат ефективността. Всички процеси в организацията на "Интертайм Континентал" АД са дефинирани и определени, чрез параметри максимализиращи печалбата, ефективността, производителността и обслужването на клиенти. Критерият за изпълнение на задачите е постигането на максимум на предварително заложените целеви функции за всяка една дейност. Мениджмънта от различните управленски нива е подбран и обучен да осигурява предпоставки за постигане на заложените цели безкомпромисно и безотказно, дори и в най-неблагоприятна пазарна среда.
Схема на съставяне на план за решение на проблемите във фирмата
Форма за планиране на деня
Сутрин в началото на работния ден всеки служител получава разпечатана планограма за деня от програмата "Голд Мениджмънт", в която са описани всички актуални и отчетени задачи на служителите. Служителят планира работния си ден отбелязвайки в планограмата си задачите, по които ще работи, в кое време планира да работи по нея. Така отбелязаните задачи се заверяват с час на получаване и подпис на мениджър "Координация и Комуникации"
Схема на поставяне на цели и задачи във фирмата
Форма "Фирмата очаква от служителите"
Основна част от мениджмънта е системата за оценяване 7-те показателя на ценностната система. Оценката е публично достояние в съответния отдел, така се осъществява корективна програма за привеждане на ценностната система на всеки в съответствие с фирмената култура и ценностна система.
7-те показателя за ценностната система са:
професионализъм, отговорност, лоялност, правилно определяне на приоритетите, идеи и иновации, печелившо общуване с хората, мотивация в интерес на работата.
А какво означава всяко едно от тях:
Професионализъм - опит, знания, умения придобити след обучение с единствена цел, най-качествено обслужване на клиентите.
Мениджмънта от различните нива е подбран и обучен да осигурява предпоставки за постигане на заложените цели. Това те постигат чрез подбиране на служители с подходящи качества и опит. Задължително е провеждане на първоначално и периодично обучение, достатъчно да гарантира изпълнение на заложените задачи.
Отговорност - поемане, качествено изпълнение и отчитане на задълженията.
- Лоялност - Защита интересите на работодателя, спазване правилата от "Книга на фирмата" и законите
- Определяне на приоритетите - как служителя определя реда и времето за изпълнението на задачите си в зависимост от тяхната полезност и разходите за изпълнението им.
-Иновационен потенциал - способност да се генерират идеи, водещи до икономия на пари / време/ или печалба на пари /време/.
- Добра комуникация - информацията, която се обменя с колегите от отдела и др. отдели, нейното качество, стойност и количество. Способността да се създават контакти и възможности за тяхното експлоатиране.
-Мотивация - поставяне на цели съпосочни с фирмените и желание за тяхното преследване - сила, решителност, постоянство и решителност.
Форма "Очаквания на служителя от фирмата"
В тази форма служителите ежемесечно дават своята оценка затова какво очакват от фирмата: разполагат ли с необходимите средства и условия за качествена работа и развитие. Тази оценка се разглежда паралелно със самооценката на служителите и оценките на колегите по формата " Очаквания на фирмата" ежемесечно, което влияе върху възнаграждението на служителя.