Мисия


инж. Петър Николов
Председател
на Съвета на Директорите


facebook follow

Нашата мисия се състои в това, да бъдат постигнати 21 ключови дългосрочни цели в управлението на „Интертайм Континентал” АД, а именно:

ЦЕЛЕУСТРЕМЕНОСТ

1. Мисленето в нашата компания трябва да бъде насочено към изпълнението на дългосрочни цели. Тези цели трябва да произхождат от стремежа ни да създаваме стойност, както за клиентите, така и за обществото като цяло. Парите са като здравето, хубаво е да ги има, но те не са цел. Нашите цели трябва да надраснат ежедневните ни консумативни стремежи. Всеки наш служител трябва да е способен да мисли и действа насочено и неотклонно, да не се влияе от краткосрочните изкушения на финансови ползи, тактически удари и лични изгоди, можещи да отклонят трайно вниманието му от пътя към целите.

СИГУРНОСТ

2. Трябва да намаляваме съвкупния риск за реализация на негативни събития в средата, в която живеем и работим. Откриването и записването на абсолютно всеки един проблем, дори и на най-малкия, да бъде първостепенна задача на целия екип. Да се създава и поддържа механизъм за стимулиране на записването на проблеми в дневен ред на оперативките на всички отдели и нива. Всеки открит проблем да се разглежда като капитал на компанията, като източник на добри идеи и иновации.

КАЧЕСТВО НА РЕШЕНИЯТА

3. Трябва да бъдем близо до проблемите, да се запознаваме с тях на мястото на възникването им, сами да проверяваме ситуацията и да взимаме решения само на базата на лично проверена информация. Решенията да се взимат бавно след задълбочен анализ на причините, след изчерпателен синтез на всички възможни решения и след внимателен и мъдър избор на най-добрата възможност. Да се използва потенциала на всички заинтересовани членове на организацията, да се вземе предвид тяхното мнение в условията на консултативен дух. Да се задели достатъчно време за проектиране и разработване на планове за действие. Изпълнението на плановете да се следи ежедневно, да се търси отговорност за напредъка по всяка една задача, да се поощрява изпълнението в срок, а неизпълнението да се санкционира. Възлагането на задачи, трябва да бъде само писмено! Обръщайте внимание на приоритетите!

БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ

4. Не трябва да допускаме периоди на бездействие по нито един от набелязаните планове, особено по приоритетните. Трябва да осигурим всички необходими човешки и финансови ресурси, за да се постигне насочен и непрекъснат процес на мислене и действие за изпълнение на плановете, проектите и стратегиите, както и спазването на правилата.

ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО

5. Трябва да планираме действието на всеки ресурс, като следим данните за неговото оптимално натоварване. Не трябва да допускаме продължително претоварване на който и да е ресурс, като за целта трябва да следим състоянието на ресурс граф в месечен порядък. Да разпределяме правилно задачите и ролите на хората, като отчитаме техните таланти и способности, за да осигурим висока степен на надеждност и качество на изпълнението.

КОРПОРАТИВЕН РЕФЛЕКС

6. Когато нашите конкуренти ни притиснат, трябва да можем да мислим бързо, да решаваме и да действаме незабавно. Тогава няма време за консенсус, а трябва изцяло да се доверим на лидерите си. Тогава корпоративния рефлекс зависи, не само от реакцията на всеки един от нас, но и от скоростта, с която взаимодействаме помежду си, от склонността ни да си съдействаме, от качеството на екипната работа, от силата на вярата ни в лидерите. Тогава, когато нещо наистина си заслужава, не трябва да се колебаем да го направим и на половина, а когато не си заслужава още по-малко трябва да се стараем да го правим перфектно. Трябва да съзнаваме, че често с малък процент от усилията постигаме голям процент от резултата, трябва да вярваме - ще победи по-бързият, а не по-големият.

ЛИДЕРСТВО

7. Трябва систематично да изграждаме и да търсим лидери, да поощряваме лидерството, да делегираме права на нашите звезди, но и да създаваме отбор. Да не завиждаме на успелите, а да ги уважаваме, да им помагаме и да се учим от тях в името на общия успех. Трябва да сътворим фирмени легенди за нашите успели лидери, да инвестираме в тях и в изграждането на техния образ. Трябва да поставяме лидерите си пред големите възможности, а не пред големите проблеми. Добрият мениджър не винаги е лидер, но изключителният мениджър е задължително такъв. Трябва да изграждаме лидерите вътре в организацията, а не да ги внасяме отвън. Добрият лидер не е егоцентричен. Той съзнателно работи за времето след себе си. Той поставя интересите на организацията над своето его. Той сам създава условията за приемственост и дори възпитава своите потенциални наследници.

ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОЧАКВАНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

8. Мениджърите ни трябва да работят за това да бъдат задоволени най-съществените очаквания на подчинените им, а именно: да знаят точно задълженията и правата си, да разполагат с необходимите ресурси, за да вършат работата си, да имат възможност всеки ден да вършат това, което умеят най-добре, да получават признание и похвала не по-малко от веднъж седмично, да се интересуват от тях като личности, да бъде насърчавано тяхното развитие на работното им място, да имат усещането, че мнението им е от значение, мисията на компанията да предизвиква у тях чувството, че вършат нещо значимо, да чувстват, че колегите им работят качествено, да намерят най-добрия си приятел на работното място, да разговарят минимум веднъж на шест месеца с някого за своя напредък, да имат възможността да учат и да се развиват на работното си място.

ПОДБОР И ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

9. Мениджърите ни трябва да оценяват подчинените си, като се стремят да задоволят най-съществените очаквания на компанията за служителите, произхождащи от нашата философия, а именно: да бъдат добри професионалисти, да умеят да поемат отговорност и да действат управлявайки сами съдбата си, да бъдат лоялни и верни, да различават същественото от несъщественото и да взимат решения в предела на своята компетентност, да имат идеи за подобряване обслужването на клиенти, печалбата, производителността и ефективността, да умеят да общуват печелившо и да могат да създават и експлоатират контакти в интерес на работата, да умеят да се мотивират за постигането на високи цели, поставени от компанията и да могат да мислят и действат насочено.

ЧИСТА КУЛТУРА

10. Когато се наложи да работим в културна среда, несподеляща ценностите и философията на компанията, трябва да изградим екипи от личности, способни да се адаптират към чуждата култура, но носещи в себе си нашите ценности. Трябва да се отнасямe с уважение към културата на средата и да не се опитваме да я променяме. Същевременно не трябва да променяме принципите си под нейно влияние, не трябва да допускаме чужди културни примеси в нашата фирмена среда.

САМОКРИТИЧНОСТ

11. Трябва да изградим култура за своевременно прекратяване на движението в грешна посока. И малките дела направени във вярната посока са по-добри от големите в грешната. Не трябва да воюваме с клиентите, а да ги обслужваме, дори когато това ни нанася загуби в краткосрочен план. Трябва да умеем безпощадно да критикуваме, но трябва и да можем да се подлагаме на критика. Трябва да умеем да извличаме поука и да си признаваме грешките. Не трябва да поставяме нашия личен престиж и себеуважение пред интересите на компанията.

ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТА

12. Трябва да изградим и поддържаме обща информационна среда за разглеждане на проблемите, в която членовете на екипа да се намират в постоянна комуникация с клиентите и това да гарантира решаването на проблемите на клиентите в минимални срокове. Трябва да слеем системата за обслужване на клиенти Feedback със системата за оперативно управление и взимане на решения Gold Management. Трябва да осигурим визуален контрол на клиентите ни върху изпълнението на задачи свързани с обслужването им.

ПАРТНЬОРСТВО

13. Трябва да изградим обща информационна среда с партньорите и доставчиците на компанията ни. Да ги направим „Съмишленици”! Да им помагаме да се развиват и усъвършенстват! Да изградим доверие и да търсим максимума на съвместното действие!

ПРАВИЛА И НАТРУПВАНЕ НА ОПИТА

14. Трябва целенасочено да изграждаме система от постоянно действащи процедури, алгоритми и правила на управление, непрекъснато да ги усъвършенстваме и актуализираме, да съхраняваме информацията за всичко постигнато от организацията ни, да споделяме опита и знанията си с нашите колеги, в името на доброто на компанията, без да се страхуваме от изместване. Винаги когато правим нещо да го правим така, че то да може да се използва многократно и от много наши служители и клиенти.

ПУБЛИЧНОСТ И КОРЕКТНОСТ

15. Трябва да създаваме публичност, визуален контрол и бърза комуникация в управлението и работните процеси, да бъдем открити и прями и да не се боим от изказването на собственото си мнение, дори когато то е неудобно за висшестоящите, да не хитруваме и да не премълчаваме по никакви съображения. Да не се разпростираме в дълги доклади, а да използваме кратки писмени уведомления. Трябва да накараме служителите ни да поемат ангажименти в присъствието на повече техни колеги и да обявяваме публично постиженията. Да насърчаваме откритата и честна конкуренция, без подсечки и удари под кръста, без злословене и интриги с уважение на достойнството на другия и неговите права. Да сравняваме резултатите, както между хората, така и между отделите в компанията, но винаги в рамките на правилата. Да не оставяме добрите дела незабелязани, за слабостите да не търсим вина, а отговорност.

УВАЖЕНИЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ

16. Да не мислим за това, как да се освободим от хората, чрез подходяща технология, а за това как да ги направим по-ефективни с нейна помощ. Да не ценим труда сам по себе си, а резултата от него, но същевременно, никога не трябва да обвиняваме изпълнителите, за грешки на ръководителите. Всеки трябва да плаща само своите грешки. Трябва да уважаваме и ценим верните и отдадени служители и да не пестим средства и начини, за да им го покажем, особено в трудни моменти.

НЕТЪРПИМОСТ КЪМ БЕЗПРИНЦИПНИТЕ

17. Трябва да се освободим от хора, които не споделят философията на компанията, да залагаме на ръководители, които са проповедници на нашата фирмена култура, които вярват в мисията и са готови на саможертва в името на постигане на дългосрочните цели на компанията. Ежеседмично във всеки отдел, трябва да извършваме официална публична проверка относно спазването на настоящите принципи и ако открием нередности да порицаваме отговорните за това. В никакъв случай не трябва да допускаме вътре във фирмата да се създават групи от служители с цел взаимно прикриване на недостатъци и слабости или противопоставяне на правилата и принципите на кредото. Не трябва да се боим от влизане в конфликт с подобни групи или личности с цел защита на фирмения интерес, дори и когато те са вишестоящи по отношение на нас.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДУХА НА КОМПАНИЯТА

18. Трябва да създаваме устойчива фирмена култура, в която ценностите да бъдат трайни и максимално споделени от всички членовете на екипа. Винаги каквото и да правим трябва да мислим за края. С всички свои действия да градим тухла по тухла, камък по камък, ден подир ден нашия идеал - „Вечната компания”, която да съществува, дори и тогава, когато ние се превърнем в прах. Да се заобиколим с изключителни, способни и верни хора, които да съхранят духа на компанията за много години напред.

ПОСТИГАНЕ НА СЪВЪРШЕНСТВОТО

19. Всички ние трябва да се обучаваме непрестанно и да усъвършенстваме фирмените си практики. Да не повтаряме грешките си! Да бъдем по-добри от конкурентите си! Тогава, когато ги изпреварим и те останат далеч, далеч зад гърба ни, да не мислим за почивка. Да постигнем съвършенството! Да се стремим към него всеки ден, всеки час, всеки миг.

ПЪРВЕНСТВО НА КЛИЕНТА В ЛОЯЛНОСТТА КЪМ СРЕДАТА

20. Трябва да преценяваме, дали всичко това, което мислим, чувстваме и което правим е добро за нашите клиенти, за благото на компанията, за нашите акционери и собственици, за нашите партньори и доставчици, за нашата нация, както и за глобалната природна и икономическа среда. Да не отговаряме на злото и да не го разпространяваме, да спазваме законите и правилата. Само така може да бъдем глобална компания.

ВЯРА В ДОБРОТО, КОЕТО ЩЕ ПРОМЕНИ СВЕТА

21. Да спазваме неотклонно принципите на компанията! Да вярваме в силата си да творим добро! Да бъдем великодушни, милостиви и да умеем да даряваме! Да се сприятеляваме със средата си, да я облагородяваме и опитомяваме, за да я владеем! Да подредим живота си, за да подредим света!

Следването на тези принципи е в основата на обучението, мотивацията и професионалното изграждане на хората в " Интертайм Континентал " АД. Те ни правят компания отправила поглед напред, към вечното, непреходното и истински ценното в бизнеса – към новия пазарен морал.

Председател на Съвета на Директорите
инж. Петър Николов